Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | nyhet
  Rapport analyserar nästa steg för EU:s utsläppshandel
  Genom EU:s klimatpaket Fit for 55 har handeln med utsläppsrätter (EU ETS) stärkts avsevärt. Samtidigt innebär det stora utmaningar när de industrier och företag som ingår i handeln inte längre får släppa ut någon koldioxid efter 2040. En ny rapport från det IVL-ledda forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit analyserar hur framtidens utsläppshandel kan bli och vilka möjligheter det finns med så kallade negativa utsläpp.
 • | pressmeddelande
  Forskningsprojekt ska identifiera de mest hållbara åtgärderna för att klara extremregn
  Extremväder med stora regnmängder blir allt vanligare och hotar städer och samhällen. I ett nytt forskningsprojekt ska nu de mest ekonomiskt- och klimatmässigt hållbara åtgärderna för att rusta bostäder identifieras. Projektet leds av norska CICERO, Center for International Climate Research, i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och försäkringsbolaget If.
 • | nyhet
  Byggmaterialrecept underlättar tidiga klimatberäkningar
  Hur stor klimatpåverkan en byggnad har avgörs till stor del tidigt i byggprocessen. Trots det görs de flesta beräkningar kopplade till klimatdeklarationer sent, när möjligheten att påverka beslut och göra förbättringar redan är låsta. För att ändra på detta tar nu byggbranschen med stöd av IVL Svenska Miljöinstitutet fram ett så kallat öppet byggdelsregister med materialrecept på de vanligaste byggdelarna på den svenska marknaden.
 • | nyhet
  Mission Arena i Göteborg – registreringen är öppen
  Nu är det dags att anmäla sig till årets stora event för hållbara lösningar inom den blå näringen: 1st Mission Arena i Göteborg. Under tre fullspäckade dagar träffas branschaktörer och investerare på interaktiva workshops, demonstrationer och matchmaking- och pitching sessioner.
 • | nyhet
  Remissvar: Sänkt reduktionsplikt gör det svårare att nå trafikens klimatmål
  Regeringens förslag att sänka reduktionsplikten för bensin och diesel till sex procent kommer att ytterligare försvåra möjligheterna att klara trafikens klimatmål. Det skriver IVL Svenska Miljöinstitutet i ett remissvar som avstyrker promemorians förslag. I stället förordar IVL att Energimyndigheten får i uppgift att se över reduktionsplikten utifrån EU:s nya regelverk.
 • | nyhet
  Rapport lyfter utmaningar med bio-CCS och risken för dubbelräkning vid klimatkompensation
  För att nå de långsiktiga målen i Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader kommer det att krävas enorma mängder negativa utsläpp i världen. En ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet visar utmaningar förknippade med uppskalning av bioenergi med koldioxidavskiljning och -lagring, så kallad bio-CCS, en teknik som kan ge negativa utsläpp. En fråga som forskarna belyser är risken för dubbelräkning vid klimatkompensation och hur det kan undvikas.
 • | nyhet
  Europeisk innovationstävling för renare vatten
  Vattenföroreningar är en av vår tids största utmaningar. För att hitta nya sätt att minska avståendet mellan forskning och slutanvändare har EU-projektet Aquatic Pollutants TransNet, där IVL Svenska Miljöinstitutet ingår, lanserat en innovationstävling.
 • | nyhet
  Upplärda datorer hjälper till att minska farliga kemikalier
  Hur kan vi minska de risker som kemikalier kan innebära för människor och miljö? Det är uppgiften för det IVL-ledda forskningsprogrammet Mistra SafeChem. Ett av verktygen är maskininlärning, alltså att datorer lär sig bedöma vad som är farligt.
 • | nyhet
  Nya möjligheter för avloppsvattenrening med membranteknik
  Stockholms befolkningsmängd växer och i takt med det krävs ökad kapacitet för avloppsvattenrening. Så kallad membranbioreaktorteknik (MBR) som används när Henriksdals reningsverk byggs ut har under nio års tid utvärderats i pilotförsök vid FoU-anläggningen Hammarby Sjöstadsverk (numera SWIC – Sjöstadsverket Water Innovation Centre) i Stockholm. En rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svenskt Vatten visar vad det finns för möjligheter och utmaningar med tekniken.
 • | nyhet
  IVL-studie om PFAS i kosmetika utsedd till bästa artikel
  Evighetskemikalierna PFAS förekommer i en mängd olika produkter, bland annat i smink, ansiktskrämer och hårvårdsprodukter. Enligt en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholms universitet gjorde för Kemikalieinspektionen kan utsläppen av PFAS från kosmetiska produkter uppgå till omkring 11 000 kg fluor i genomsnitt per år inom det europeiska samarbetsområdet EES. Nu har publikationen som gjordes av studien utsetts till Best Paper 2022.
 • | nyhet
  Framtidens grönsaker odlas i källaren
  Sallad som har odlats vertikalt inomhus eller bär som mognat under LED-lampor. Utvecklad teknik och ett större hållbarhetsfokus har gjort att allt fler privatpersoner och företag börjat intressera sig för urban odling. IVL:s forskare Michael Martin ger en inblick i en livsmedelstrend som verkar ha kommit för att stanna.
 • | pressmeddelande
  Ny kommunikationschef på IVL
  Den 1 juni började Anna Holmquist som ny kommunikationschef på IVL. Anna Holmquist har en bakgrund från journalistik och kommunikation med roller som chefredaktör, kommunikationskonsult och vd i ryggsäcken.
 • | nyhet
  Havsbaserad vindkraft – en av flera aktuella frågor på Östersjödagarna i Almedalen
  Vill du öka din kunskap om miljö- och hållbarhetsfrågor med fokus på Östersjön? Den 29-30 juli arrangeras Östersjödagarna i Almedalen med presentationer och panelsamtal om vår tids utmaningar men också goda exempel på hållbar havsförvaltning, både på land och i havet.
  IVL:s forskare och miljöexperter medverkar i flera seminarier, läs mer om dem nedan.

 • | pressmeddelande
  Rapport lyfter åtgärder som behövs för att främja grön teknik i Norden
  Ekonomiska instrument för att främja grön teknik är långt från kostnadseffektiva i de nordiska länderna. Det visar forskning som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort på uppdrag av Nordiska ministerrådet.
 • | pressmeddelande
  Ny studie visar hållbarhetsvinster med svensk ullproduktion
  IVL Svenska Miljöinstitutet har i ett projekt lett av Axfoundation analyserat hållbarheten för svensk ull. Resultaten tyder på att svensk ullproduktion kan ge lägre klimatpåverkan och har fler positiva effekter jämfört med andra länders ullproduktion.
 • | pressmeddelande
  Ny ranking: De är bäst på klimatanpassning i Sverige
  Norrköping är årets bästa klimatanpassningskommun. Det visar den senaste kartläggningen som IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har gjort. Årets resultat visar också att den ökningstakt som tidigare setts i klimatanpassningsarbetet tycks ha avstannat.
 • | nyhet
  Processimulering kan ge säkrare och effektivare reningsverk
  I Sverige saknas formella riktlinjer för hur avloppsreningsverk ska dimensioneras. Det IVL-ledda projektet OSAR visar att ökad användning av processimulering kan väga upp flera svagheter och bidra till mer effektiva och störningståliga reningsverk.
 • | pressmeddelande
  Ny hemsida och uppdaterade kriterier ska underlätta hållbara produktval
  Nu blir det enklare att se och förstå en produkts miljöpåverkan. Basta som arbetar för att fasa ut farliga ämnen från bygg- och anläggningssektorn lanserar en ny hemsida och omarbetade kriterier som ska förenkla arbetet med att bedöma och registrera bygg- och anläggningsprodukter.
 • | pressmeddelande
  Möjligheter att omvandla lokaler till bostäder undersöks i ny studie
  Vad finns det för möjligheter att omvandla lokaler till bostäder? Det ska IVL Svenska Miljöinstitutet undersöka tillsammans med Skanska och Lunds tekniska högskola i det nya forskningsprojektet Bostadisering – cirkulärt, hållbart, levande, som utgår från Göteborg.
 • | pressmeddelande
  Färdplan ska öka återvinningen av plastförpackningar
  Plasten i förpackningar som används inom verksamheter är ofta enklare att återvinna än hushållens förpackningar. Ändå materialåtervinns långt under de 50 procent som lagen säger. Ett innovationsprojekt som leds av IVL presenterar nu ett förslag till färdplan för att förbättra läget.
 • | nyhet
  Tung EU-delegation besökte Kristineberg Center
  Inom ramen för det svenska EU-ordförandeskapet besökte under fredagen den ständiga representationen av EU-ambassadörer, den så kallade Coreper I, den marina forskningsstationen Kristineberg Center. IVL:s Anna-Sara Krång berättade om den forskning IVL bedriver på stationen och demonstrerade pågående forskning om strandskräp.
 • | pressmeddelande
  Mätningar visar på omfattande avgasfusk
  Trots hårdare avgasregler är det fortfarande många bilar och lastbilar som släpper ut för mycket kväveoxider och partiklar. Det visar det IVL-ledda EU-projektet CARES som har genomfört omfattande avgasmätningar i europeiska städer. Kontrollerna visar också att många lastbilar har manipulerad avgasrening – ett fenomen som ökar nattetid.
 • | nyhet
  Missa inte Mission Ocean Arena i november
  Den 14–16 november är det dags för årets stora event för hållbara lösningar inom den blå näringen. Under tre dagar samlar EU-initiativet Mission Ocean Arena branschaktörer, myndigheter och investerare för att stärka utvecklingen av innovationer och lösningar för en klimatneutral och cirkulär blå ekonomi.
 • | pressmeddelande
  Forskare undersöker nya sätt för butikerna att minska matsvinnet
  Hur ska butikerna göra när det ligger en dålig lök bland de fina i nätet? Eller när en yoghurt har gått sönder i en flerförpackning? Istället för att kasta allt ska ett projekt som leds av IVL försöka hitta lösningar som gör det ekonomiskt lönsamt för butikerna att ta vara på maten som fortfarande är bra.
 • | pressmeddelande
  Ny forskningschef på IVL
  Den 14 augusti börjar Stefan Pettersson som ny forskningschef på IVL Svenska Miljöinstitutet. Stefan Pettersson har en bakgrund inom fordonsindustrin och har arbetat många år som forskningsledare med fokus på elektromobilitet. Han efterträder John Munthe som efter 13 år som forskningschef valt att fortsätta i annan tjänst på IVL.
 • | nyhet
  Färjor i kollektivtrafiken utvärderas i nytt projekt
  Under flera år har olika aktörer pekat på att vattenvägen kan utnyttjas smartare för ett hållbart samhälle. Trots det tappas den möjligheten ofta bort när kollektivtrafik, cykelbanor och nya resvägar planeras. Nu undersöks frågan av en bredare konstellation bestående av IVL Svenska Miljöinstitutet, Trivector, Vattenbussen och KTH.
 • | pressmeddelande
  Ny rapport föreslår styrmedel för minskat undervattensbuller
  Undervattensbuller i haven är ett växande miljöproblem. Ökad sjöfart och farledsarbeten påverkar djurlivet och miljön negativt. Trots det saknas effektiva åtgärder för att minska bullret. En ny rapport från IVL och Sjöfartsverket presenterar förslag på hur undervattensbuller kan hanteras på nationell nivå.
 • | pressmeddelande
  Stor potential för återvinning av kritiska råmaterial
  I dagsläget återvinns endast en mycket liten del av de kritiska råmaterial som finns i produkter i Sverige. Men potentialen finns – med politiska beslut kan återvinningen öka och resursförsörjningen säkras.
 • | nyhet
  Mer kostnadseffektiv rening av PFAS-förorenat vatten
  Rening av PFAS-förorenat vatten är en högaktuell fråga. IVL arbetar i flera projekt med att testa och utveckla olika tekniker för PFAS-rening, bland annat av förorenat vatten från avfallsanläggningar som är en källa till hur ämnena sprids i vattenmiljön.
 • | nyhet
  Grön omställning ställer nya krav på arbetsplatsen
  En hållbar arbetsmiljö är en viktig pusselbit i den gröna omställningen. När Sverige ställer om förändras både arbetsplatser och arbetsuppgifter, vilket medför nya utmaningar i arbetsmiljön. På internationella arbetsmiljödagen delar Anneli Julander, som är en av IVL:s arbetsmiljöforskare, med sig av några framtidstankar.
 • | nyhet
  IVL:s mobilitetsexpert en av Sveriges mäktigaste inom hållbarhet
  IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth har en av Sveriges viktigaste röster i debatten om ­hållbara transporter. Det menar Aktuell Hållbarhet som nu presenterar sin lista över politiker, näringslivstoppar, forskare och lobbyister som sätter agendan för hållbar utveckling i Sverige.
 • | nyhet
  Nytt sätt att projektera ska öka återbruket
  I ett Vinnovaprojekt ska IVL tillsammans med ett antal samarbetspartners utveckla en metod som möjliggör cirkulär projektering och en effektivare återbruksprocess. Tanken är att återbruk integreras i samma arbetsflöde som vid projektering av nyproducerade produkter för att få enklare och mer kostnadseffektiva arbetssätt.
 • | nyhet
  Storskalig utbyggnad av vindkraft i norr – behov och flaskhalsar
  Omställningen till fossilfri ståltillverkning, batterifabriker och elektrifieringen av transportsektorn kommer att kräva stora mängder el i Sverige. En utbyggd vindkraft framstår som den kanske viktigaste komponenten i omställningen av energisystemet, åtminstone på kort sikt. Trots det har utbyggnaden i Sverige bromsat in de senaste åren. I rapporten Vindkraft i kallt klimat har forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet undersökt vilka behov i form av mark- och resursanvändning som en storskalig utbyggnad av vindkraften i norra Sverige skulle medföra och vilka flaskhalsar som finns.
 • | nyhet
  Elda rätt – och minska hälsoriskerna
  En vedeldad brasa är för många sinnebilden av hemtrevnad. Men de utsläpp av luftföroreningar, såsom partiklar och sot, som uppkommer vid eldning påverkar såväl människors hälsa som miljön. När stigande elpriser får allt fler att elda behövs ökad kunskap och information om hur onödiga luftföroreningar kan undvikas.
 • | nyhet
  Golvbranschen kan minska sina klimatutsläpp – ny metod visar hur
  Varje år installeras 25 miljoner kvadratmeter golv i Sverige. Som en del i att minska klimatpåverkan och nå målet om netto nollutsläpp till 2045 har Golvbranschen, GBR, i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram en metod för att beräkna utsläppen i branschen, både från dess produkter och tjänster.
 • | pressmeddelande
  Nytt forskningsprojekt ska utvärdera vätgasbussar i kallt klimat
  I ett nytt forskningsprojekt ska IVL Svenska Miljöinstitutet utreda möjligheten för Luleås lokaltrafikbolag att förutom elbussar använda bränslecellsbussar som drivs på vätgas. I norra Sverige är vätgasbussar extra intressanta som alternativ eftersom de till skillnad från batteribussar inte kräver en tilläggsvärmare för uppvärmning under vintertid.
 • | nyhet
  Klimatpositiva grannskap har hela området i fokus
  I Sverige planeras det just nu för en rad nya stadsdelar, som alla har det gemensamt att de har målsättningen att bli klimatneutrala eller klimatpositiva när de står klara. Men hur vet man att en stadsdel verkligen blir klimatneutral, och hur ska man räkna och följa upp utsläpp? I projektet Klimatpositiva grannskap ska IVL Svenska Miljöinstitutet och branschinitiativet LFM30 i Malmö vidareutveckla en metod som kan användas i arbetet.
 • | nyhet
  ”Vatten är avgörande för Indiens tillväxt”
  Indien, som är ett av världens största och folkrikaste länder, står inför stora utmaningar med förorenat vatten och vattenbrist. På Världsvattendagen delar IVL:s affärsutvecklare i Indien, Rupali Deshmukh, med sig av det senaste från IVL:s arbete i Mumbai.
 • | nyhet
  Rapport om luftföroreningar med fokus på partiklar
  Luftföroreningar är en av de största miljöriskerna för människors hälsa – och partiklar, som bland annat kommer från förbränning och vägslitage, är den luftförorening som har störst negativa effekter. För att öka kunskapen om partiklar har Naturvårdsverket tagit fram en ny rapport där flera av IVL:s luftexperter medverkar.
 • | nyhet
  Projekt undersöker företagens frivilliga klimatarbete och behovet av styrmedel på godstransportområdet
  I ett nytt forskningsprojekt ska IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs universitet samt hållbarhetsbyrån Transformity, som driftar företagsnätverket Hagainitiativet, undersöka företags frivilliga klimatarbete kopplat till deras köpta godstransporter. Projektet som finansieras av Trafikverket via forsknings- och innovationssatsningen Tripple F Fossil Free Freight kommer belysa hur klimatmål och arbetet med att minska klimatutsläppen kan samverka med befintliga styrmedel och vilka nya styrmedel som behövs.
Nyhetsarkiv