Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | nyhet
  COP27: Framsteg för klimaträttvisa men inte för utsläppsminskningar
  Ett framsteg för klimaträttvisa men svagt vad gäller nya åtaganden för att fasa ut fossila bränslen och för att nå 1,5-gradersmålet. Så summeras resultatet av årets klimatmöte, COP27, i Sharm el-Sheikh Egypten, från flera håll.
 • | nyhet
  Handla byggvaror klimatsmart
  Visste du att vi på IVL Svenska Miljöinstitutet, tillsammans med hundratals samarbetsparter i bygg- och fastighetsbranschen, driver en marknadsplats där man kan hitta återbrukbara byggvaror och även aktörer som erbjuder cirkulära tjänster?
 • | nyhet
  Toaletten – miljöutmaning och mänsklig rättighet
  Miljarder människor runt om i världen saknar tillgång till rent vatten och säker sanitet. Sveriges avloppssystem har andra utmaningar och klarar bland annat inte av att rena bort vissa kemikalier och läkemedelsrester. Inför världstoalettdagen lyfter vi vikten av välfungerande avloppssystem.
 • | nyhet
  Så blir du en cirkulär och klimatsmart konsument
  Konsumtionsfesten Black Friday är i antågande och julen är en dryg månad bort. All nyproduktion kräver dock mycket resurser och leder till både avfall och utsläpp som bidrar till klimatförändringen. IVL:s expert Alexandra Wu tipsar om hur du som konsument kan göra mer klimatmedvetna val.
 • | nyhet
  COP27: EPD visar vägar till hållbart byggande
  IVL och dotterbolaget EPD International arrangerar i veckan ett sidoevent på klimatmötet COP27 i Sharm el-Sheikh, Egypten. Evenemanget kommer att visa hur livscykelanalys och produktdeklarationer kan användas i byggsektorn för att uppnå utsläppsmål i Egypten, Mellanöstern och Nordafrika.
 • | nyhet
  PFAS – hur kan svenska avloppsreningsverk möta utmaningen?
  IVL Svenska Miljöinstitutet har i samarbete med forskare från SLU och Uppsala universitet samt flera VA-aktörer och Svenskt Vatten Utveckling tagit fram en kunskapssammanställning och vägledning om PFAS för svenska avloppsreningsverk.
 • | nyhet
  Cirkulära lösningar underutnyttjad klimatåtgärd i byggnader
  Klimatpåverkan från byggnader sker både under själva byggfasen och när byggnaden används. Med mer återbruk och delning går det att kraftigt minska utsläppen från både byggfasen och användningsfasen, det skriver IVL-forskarna Steve Harris och Érika Mata i en ledare i den ansedda tidskriften Resources, Conservation and Recycling.
 • | nyhet
  Nya Kiruna kan värmas bättre med spillvärme
  I Kiruna flyttar en hel stad. Det skapar utmaningar – men också möjligheter för nya och klimatsmartare lösningar. IVL Svenska Miljöinstitutet visar hur spillvärme från LKAB kan värma det nya Kiruna.
 • | nyhet
  COP27: "Progressiva länder måste göra allt för att påminna om ambition och 1,5 grader"
  Den 6 november inleds det internationella klimattoppmötet COP27 i Sharm el-Sheikh, Egypten. På årets möte förväntas fokus ligga på anpassning och hur man minska sårbarheten mot ett förändrat klimat. Länderna ska också förhandla om utformningen av det arbetsprogram för utsläppsminskningar som etablerades vid COP26 förra året.
 • | pressmeddelande
  Luftföroreningar beräknas orsaka 6 700 förtida dödsfall i Sverige varje år
  Luftföroreningar beräknas orsaka 6 700 förtida dödsfall i Sverige varje år. Det visar den senaste studien som IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet har gjort på uppdrag av Naturvårdsverket. Varje dödsfall uppskattas motsvara en förlust av tio levnadsår.
 • | nyhet
  Fyra av nio materialåtervinningsmål för förpackningar nåddes 2021
  Under 2021 använde Sverige nära 1,5 miljoner ton förpackningar till varor och transporter. Det visar ny statistik över landets förpackningsavfall. Siffrorna visar också att 62 procent av allt förpackningsavfall materialåtervanns.
 • | nyhet
  Satsningar på rent vatten i Mumbai
  IVL:s arbete med fokus på det globala målet Rent vatten och sanitet, SDG6, fortsätter i Indien. För närvarande arbetar IVL som miljökonsult i flera projekt som rör vattenrening och för att minska föroreningshalten från floden Mithi som rinner genom mångmiljonstaden Mumbai.
 • | pressmeddelande
  Återbruk sparar klimatet – även om träfönstret skickas ända till Kapstaden
  Återbruk av byggprodukter och möbler minskar de klimatpåverkande utsläppen generellt mycket mer än klimatkostnaden för att göra dem klara för återbruk. Det visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort för Stockholms stad.
 • | nyhet
  Nya digitala samarbeten ökar återbruket i byggsektorn
  Den IVL-ledda återbruksarenan Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, har inlett digitala samarbeten med branschaktörerna Basta och Prodikt. Det innebär att begagnade byggvaror som läggs ut på CCBuilds marknadsplats nu kan få en bredare spridning och nå ut till fler intressenter.
 • | pressmeddelande
  Automatisk sortering kan öka textilåtervinningen kraftigt
  Varje år deponeras eller förbränns 4,3 miljoner ton textilavfall i EU och bara några få procent återvinns. Siptex som är världens första storskaliga anläggning för automatisk textilsortering är sedan två år i bruk hos återvinningsbolaget Sysav i Malmö. Nu visar en ny forskningsrapport från IVL att den automatiska sorteringen är en viktig länk som kan öka textilåtervinningen kraftigt.
 • | pressmeddelande
  Kunskapslyft ska hjälpa byggföretag att klimatdeklarera
  Små och medelstora bygg- och anläggningsföretag står för ungefär 80 procent av den svenska byggbranschens omsättning och personal. För att driva på omställningsarbetet hos dessa företag initierar bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen nu ett kunskapslyft kring klimatberäkning av byggnader. IVL Svenska Miljöinstitutet är utförare och håller under hösten ett antal utbildningar anpassade för målgruppen.
 • | nyhet
  Stort forskningsprojekt om hållbar kreditmarknad
  De svenska hushållens skuldsättning har stigit kraftigt det senaste decenniet. För att öka kunskapen om de bakomliggande krafterna till den negativa utvecklingen startar konsortiet Sustainable Finance Lab nu ett fyraårigt forskningsprojekt som IVL deltar i.
 • | pressmeddelande
  Forskningsanläggning för vatten flyttar till Loudden
  Forskningsanläggningen Hammarby Sjöstadsverk som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH flyttar till stadsdelen Loudden strax öster om Frihamnen i Stockholm. Ett nytt avtal har tecknats med Stockholm Vatten och Avfall. I den unika pilot- och demonstrationsanläggningen testas och utvecklas nya lösningar för en cirkulär vattenhantering och resursutvinning.
 • | nyhet
  Hela klimatsystemet studeras i nytt EU-projekt
  IVL Svenska Miljöinstitutet deltar i ett nystartat EU-projekt som ska ta ett helhetsgrepp om samspelet mellan effekter, risker, anpassning och åtgärder mot klimatförändringar. Syftet är att bryta stuprörstänket för att kunna göra integrerade bedömningar.
 • | nyhet
  EU-projektet LENS ska minska buller och avgaser från motorcyklar och mopeder
  Hur kan vi minska avgaser och buller i våra städer? Nu startar EU-projektet LENS som har fokus på motorcyklar och mopeder och som ska göra mätningar i flera europeiska städer. IVL deltar och ska utveckla och testa tekniker och metoder för att mäta luftföroreningar i verklig körning, bland annat små partiklar som är särskilt skadliga för hälsan.
 • | nyhet
  Grön kemi visar vägen till en mindre giftig värld
  I dag finns det minst 145 000 kemikalier registrerade i världen. Hur ska vi minska människors och miljöns exponering för farliga ämnen? Den frågan är i fokus för det IVL-ledda forskningsprogrammet Mistra SafeChem, som arbetar för en grön omställning av svensk kemiindustri.
 • | nyhet
  EU-projekt visar hur flexibilitet från fjärrvärmesektorn kan skapa värde för energisystemet
  Omställningen av energisektorn ökar behovet av olika flexibilitetstjänster för att kunna upprätthålla balans mellan energianvändning och energiproduktion. EU-projektet Flexi-Sync har undersökt hur den flexibilitet som finns i fjärrvärmenät kan optimeras och skapa värde för energisystemet.

 • | nyhet
  Cirkulära material och flöden i fokus
  IVL deltar i veckan på Circular Materials Conference i Skellefteå, en konferens med fokus på cirkulära material, återvinning och hållbarhet. Huvudtemat i år är nordiska lösningar för global förändring och frågan som lyfts är hur gemensamma erfarenheter och innovationer kan bidra till en övergång mot en cirkulär ekonomi.
 • | pressmeddelande
  Miljözoner som gynnar eldrivna lastbilar får politiskt stöd
  Miljözoner kan användas som verktyg för att skynda på elektrifieringen och samtidigt förbättra luftkvaliteten i städerna. IVL har tidigare presenterat ett förslag om att miljözonsregelverket behöver ändras så att en miljözon klass 3 kan införas för enbart lätta och tunga lastbilar. Det betyder att dieseldrivna lastbilar förbjuds inom ett område som en kommun väljer att reglera. Ett sådant förbud påverkar inte privatpersoner och personbilsanvändningen.
 • | pressmeddelande
  Styrmedel krävs för att möjliggöra en cirkulär ekonomi
  Minimikrav för andelen återvunnet material i nya produkter, tydliga mål för konsumtionsbaserade utsläpp samt ökade cirkulära krav inom offentlig upphandling. Det är exempel på policyåtgärder som behöver införas för att den cirkulära ekonomin ska bli verklighet enligt en rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av företagsforumet Circular Sweden.
 • | pressmeddelande
  Riksdagskandidater: Industriomställning och mer el viktigaste klimatåtgärderna
  Stöd till industrins klimatomställning följt av ökad förnybar energi och mer kärnkraft är de viktigaste åtgärderna för att minska Sveriges klimatpåverkan. Det tycker kandidaterna till riksdagsvalet enligt en enkät som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort.
 • | nyhet
  Samarbete för minskat matsvinn lockar rekordpublik
  Matsvinn har blivit en het fråga, inte minst med stigande matpriser. När livsmedelsbranschen samlas i dagarna är intresset rekordstort för att prata problem och lösningar kring matsvinn. Ett av seminarierna anordnas av branschföreningen Livsmedelsföretagen och Samarbete för minskat matsvinn (SAMS), en nationell överenskommelse som koordineras av IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • | nyhet
  Energiexpert utsedd till professor vid Lunds universitet
  Kristina Lygnerud vid IVL har utsetts till adjungerad professor vid institutionen för energivetenskaper på Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet. Tjänsten är med inriktning på fjärrvärme och fjärrkyla och ska resultera i ökad utväxling mellan teknisk och ekonomisk fjärrvärmeforskning.
 • | pressmeddelande
  Stor klimatvinst om mer byggavfall återvinns
  Att använda återvunnet byggmaterial kan ge stora utsläppsminskningar. Det visar en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet, där forskare har räknat fram klimatnyttan med att använda olika återvunna byggmaterial. Störst klimatnytta ger materialåtervinningen av metaller visar studien.
 • | nyhet
  Åtgärder för att minska bly i dricksvatten – ny rapport från WHO
  IVL:s vattenexpert Johan Strandberg har de senaste två åren arbetat för världshälsoorganisationen, WHO, med att ta fram konkreta råd för nationella myndigheter och dricksvattenproducenter som behöver minska halten bly i dricksvatten. Resultatet sammanfattas i en rapport som lanseras under Världsvattenveckan i Stockholm.
 • | pressmeddelande
  Stora förhoppningar på kostnadseffektiv kväverening i Sundsvall
  Nu står en pilotanläggning för forskning om kväverening på plats och i drift vid Fillan avloppsreningsverk i Sundsvall. Projektet ska ta reda på det effektivaste sättet att rena bort kväve ur avloppsvatten i ett klimat som är kallt stora delar av året.
 • | pressmeddelande
  Nytt EPD-avtal samlar Norden kring klimatdokumentation
  Att utveckla och använda miljövarudeklarationer, så kallade EPD:er, har hittills i många fall varit svårt, tidskrävande och kostsamt. Ett nytt avtal som har tecknats mellan de ansvariga för EPD-programmen i Sverige, Danmark och Norge ska ändra på det och skapa nya möjligheter att använda miljödata över gränserna.
 • | pressmeddelande
  Sedimentundersökning utanför industrier längs Norrlandskusten
  Utsläppen av miljöfarliga ämnen från den svenska processindustrin har minskat kraftigt i takt med vidtagna miljöskyddsåtgärder. I bottensedimenten utanför en del anläggningar förekommer emellertid alltjämt förhöjda halter av olika föroreningar med ursprung i historiska utsläpp. Även om halterna minskat över tid kvarstår en viss påverkan. Frågan är hur lång tid det kommer att ta innan miljön helt återhämtat sig. I sommar genomför IVL nya mätningar i Bottniska viken som underlag till prognosmodeller över framtida miljötillstånd i kustzonen.
 • | nyhet
  Havsbaserad vindkraft – möjligheter för Östersjön, klimatet och sysselsättningen på Gotland
  Ansökningarna för att etablera havsbaserad vindkraft runt Gotland ökar. Om dessa projekt blir verklighet kan Gotland bli självförsörjande på elektricitet istället för att vara beroende av el från fastlandet. Tillgången till grön el ger också möjligheter att via elektrolys producera stora mängder vätgas. För varje kilo vätgas produceras åtta kg syrgas samt spillvärme. Vad innebär det för möjligheter för Östersjön?
 • | nyhet
  Samarbete för minskat matsvinn: ”Vi har inte råd att slänga mat”
  Ungefär en tredjedel av all mat som produceras slängs i stället för att ätas upp. För att motverka det finns Samarbete för minskat matsvinn, som är en frivillig överenskommelse mellan aktörerna i livsmedelsbranschen och staten. Intresset för att vara med ökar stadigt visar årsrapporten.
 • | pressmeddelande
  Stor EU-satsning ska accelerera omställningen till säkra och hållbara material, produkter och processer
  För att säkerställa att material är hållbara för människa och miljö, öka återvinningen och använda resurser på ett mer effektivt sätt krävs insatser redan tidigt i design- och tillverkningsledet.Nu startar IRISS, en stor EU-satsning som ska accelerera övergången till säkra och hållbart designade material, produkter och processer. Konsortiet som leds av IVL ska bilda ett globalt nätverk av experter och aktörer. Sex värdekedjor representerade i projektet kommer att ge en tydlig bild kring industrins pågående och framtida omställning.
 • | nyhet
  IVL deltar i Topic center för cirkulär ekonomi
  IVL deltar i centret för cirkulär ekonomi och resursanvändning, European Topic Center Circular Economy and Resource Use, som är ett fyraårigt uppdrag för Europeiska miljöbyrån. Konsortiet som består av 13 olika partners från tolv olika länder ska kartlägga omställningen till en cirkulär ekonomi, med fokus på ländernas implementering av regelverk och uppföljning.
 • | nyhet
  Matsvinnet ska minska genom donationer
  Näringsliv, akademi och ideell sektor går nu samman för att öka takten i arbetet med att halvera matsvinnet till 2030. Under 2022-24 genomförs ett projekt som ska visa goda exempel, hinder och effektiva arbetssätt för donation av överskottsmat till ideell sektor. Projektet ska resultera i en handbok och genomförs med stöd av Vinnova.
 • | pressmeddelande
  Fortsatt ökande avfallsmängder och minskad materialåtervinning
  Nya siffror visar att 152 miljoner ton avfall uppstod i Sverige 2020. Det mesta kom från gruvindustrin, därefter följde byggbranschen och hushållen. Om gruvavfallet räknas bort uppkom 35,7 miljoner ton avfall, vilket är en ökning från tidigare års mätningar. Statistiken visar också att andelen avfall som materialåtervinns har minskat.
 • | nyhet
  Omställningslyftet ska hjälpa företagen att ställa om
  Hur kan små och medelstora företag se affärsmöjligheter och skapa konkurrenskraft i klimatomställningen? Tillväxtverket satsar nu, tillsammans med RISE, Energikontoren, Sveriges inkubatorer och science parks, nätverket IUC och IVL Svenska Miljöinstitutet, totalt cirka 150 miljoner kronor för att coacha, inspirera och synliggöra för företag och organisationer vilka steg de kan ta för att komma vidare i klimatomställningen.
Sidan senast ändrad: 2021-12-09

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen