Red Garbage Trash Bin in front of brick wall. 3d Rendering

Cirkulär ekonomi

Hela samhället står inför stora utmaningar kring material- och resursutnyttjande. IVL hjälper dig med möjligheterna inom cirkulär ekonomi.

I den cirkulära ekonomin används material, produkter och andra resurser så länge och så effektivt som möjligt, vilket gör att behovet av nya resurser in till samhället minskar. Det kräver produkter och material som är utformade för att kunna uppdateras, repareras och användas om och om igen och återvinnas.

Det övergripande målet för cirkulär ekonomi är att hålla människans resursanvändning och miljöpåverkan inom planetens gränser.

Vi hjälper dig med:

  • Analyser av flöden av material och resurser kopplade till olika tekniska system
  • Kartläggning och kvantifierig av cirkularitet och resurseffektivitet
  • Utveckling av strategier för cirkularitet
  • Att ta fram KPI:er (Key Performance Indicators) för uppföljning
  • Utveckling av strategier, åtgärdsplaner och processtöd för att ställa om verksamheten för cirkulär ekonomi
  • Möjlighet till partnerskap kring forsknings och utvecklingsinsatser med andra i branschen
  • Utveckling av cirkulära affärsmodeller
  • Innovation, utveckling, tester och implementering av lösningar för ökad cirkuläritet