1. Startsida
  2. Press
  3. [2024-05-17] Danmark inför förbud mot utsläpp av skrubbervatten
Nyhet | 2024-05-17
Fartyg på ett hav i solnedgången

Danmark inför förbud mot utsläpp av skrubbervatten

Danmark har som första Östersjönation beslutat att införa ett förbud mot utsläpp av skrubbervatten i sina territorialvatten. Det innebär att orenat skrubbervatten från fartyg inte får släppas ut längst de danska kusterna från och med den 1 juli 2025. Miljöexperter vid IVL Svenska Miljöinstitutet beskriver beslutet som en stor framgång i arbetet för en hållbar havsmiljö.

Maria Granberg ute på fältarbete.

– Det är ett mycket glädjande besked. Skrubbervatten från fartyg är en betydande och helt onödig källa till miljöfarliga ämnen i havsmiljön, och något som alla länder bör åtgärda snarast. Nu står Finland väldigt nära ett skrubberförbud och vi hoppas att Sverige blir motiverade att följa efter, säger Maria Granberg, marin ekotoxikolog vid IVL.

Forskare vid IVL och Chalmers har vid flera tillfällen uppmärksammat hur miljöskadligt skrubbervattnet är och argumenterat för att tekniken borde förbjudas. Bland annat har man tillsammans med Walleniusrederierna lyft frågan både i dagspressen och på ett seminarium som miljö- och jordbruksutskottet arrangerade i riksdagen tidigare i år. På seminariet deltog även Havs- och vattenmyndigheten och Transportstyrelsen.

Skrubbrar är en teknik som installerats på många fartyg för att minska luftutsläpp av svavel från bränsleoljan i enlighet med Internationella sjöfarts­organisationens (IMO:s) nya svaveldirektiv som trädde i kraft 2020. I de vanligaste skrubber­systemen duschas avgaserna med havsvatten. Svavel löser sig då i vattnet, men det gör även många andra miljö­farliga ämnen och förbrännings­partiklar från avgaserna. Skrubber­vattnet släpps sedan mer eller mindre orenat ut i havet.

Tvättvatten från så kallade öppna skrubbersystem har bidragit till för höga halter av ett antal tungmetaller som bly, kadmium samt flera oljekolväten som antracen och bens(a)pyren i havsmiljön.

– Svavel­direktivets ursprungliga intention var att fartygs­trafiken skulle övergå till renare bränsle, men genom att acceptera att man i stället kan installera skrubbers öppnade man upp för ett avsevärt mycket billigare alternativ, där merparten av alla farliga ämnen och partiklar i avgaserna spolas ut i havet i stället för att gå ut i luften, säger Maria Granberg.

I Danmark är det framförallt föreningen ”Rådet för Grön Omställning” som har drivit denna fråga mot danska regeringen. Föreningen har vid ett par tillfällen bjudit in danska forskare och även Maria Granberg har deltagit för prata om skrubbervatten och hur det påverkar den marina miljön, och nu senast i december förra året till en hearing i Folketinget där miljöministern Magnus Heunicke deltog.

I och med avtalet måste fartygen framöver gå över till att använda antingen lågsvavligt bränsle eller slutna skrubbers med nollutsläpp. Det innebär att restprodukten från den stängda skrubbern ska levereras till hamnarnas mottagningsanläggningar. Förbudet träder i kraft den 1 juli 2025 för fartyg med öppna skrubbers. För fartyg med slutna skrubbers träder förbudet i kraft den 1 juli 2029.

Läs mer i pressmeddelandet från danska Miljöministeriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Maria Granberg, maria.granberg@ivl.se, tel. 010-788 65 81

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev