1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Spridningsberäkningar och modellering
Mätstation uppe på Femmanhusets tak. Fredrik Hallgren och Karin Persson från IVL och Hung XXX från Göteborg stad.

Spridningsberäkningar och modellering av luftkvalitet

Spridningsberäkningar och modellering av luftkvalitet är användbara verktyg för att bestämma hur emissionen påverkar luftföroreningshalter och nedfall av olika ämnen. IVL har en omfattande verksamhet inom dessa områden.

IVL gör spridningsberäkningar och modellering av atmosfärskemiska processer. Modellverktygen vi använder är flexibla och ger oss möjlighet att modellera meteorologi med hög upplösning, kemiska processer i atmosfären och i rökgasplymer samt torr- och våtdeposition.

Vi erbjuder en rad tjänster inom modellering av luftkvalitet för såväl enskilda gaturum som komplexa stadsmiljöer och på landsbygd. Vi arbetar med ett flertal modeller, från avancerade tredimensionella spridningsmodeller till empiriska modeller.

Resultaten ingår ofta som underlag vid tillståndsprövningar. En stor fördel med denna typ av spridningsmodeller är möjligheten att simulera utsläppsscenarion. Spridningsberäkningar är också till stor nytta vid studier över hur ventilation och föroreningshalter påverkas vid stadsförtätning. Vi modellerar även avseende lukt, damning och allergener.

Vi hjälper dig med:

På många ställen förekommer det så höga halter av partiklar i luft att det finns risk för att miljökvalitetsnormen för utomhusluft överskrids. Det ökar intresset för att kvantifiera partikelbelastningen från diffus damning i sten-, grus- och biobränsleupplag, sandmagasin, sågverksamheter och bargjorda ytor i samband med byggen.

IVL tar genom olika mätmetoder och spridningsberäkningar fram generaliserade samband mellan diffusa partikelkällor och hur de bidrar till halterna i luft och deposition av partiklar i omgivningen. Genom att definiera emissionsfaktorer och därefter uppskatta emissionen, samt att beräkna halt-och depositionsbidrag i området kring de aktuella anläggningarna, kan vi bestämma storleksordningen på dammningen.

Spridningsberäkningar av utsläpp till luft används ofta i samband med tillståndsprövningar avseende emissioner från befintliga eller planerade industriverksamheter.

Vi utför beräkningar av haltbidrag och depositionsbidrag för emissioner från enskilda industrier eller industrikomplex. Vi har dessutom lång erfarenhet av att utföra fullständiga miljökvalitetsbeskrivningar. Med hjälp av spridningsmodellering kan vi simulera olika utsläppscenarion för kombinationer av olika gaser, partiklar, aerosoler och lukt från olika typer av källor.

Haltbidraget från industrin, tillsammans med den lokala bakgrundshalten, jämförs sedan med gällande miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål. På så vis får man en bedömning av potentiella överskridanden orsakade av utsläppen från industrin.

Luftmiljön i städer kan vara variera kraftigt beroende på infrastruktur och det ofta stora antalet utsläppskällor. IVL erbjuder flera tjänster inom modellering av luftkvalitet i stadsmiljöer. Modellerna kan bland annat användas för simulering av olika åtgärdsstrategier, såsom omläggning av trafik, placering av bullerplank med mera.

Emissionskällor som kan modelleras med spridningsberäkningar varierar från en enskild punktkälla till alla emissioner associerade med till exempel vägtrafik. Vi kan beräkna kombinationer av olika emitterade ämnen samtidigt och spridningsmodellerna tar även hänsyn till kemiska processer, såsom ozonbildning. Vi kan också simulera hus och gaturum i 3D samt vindflöde och spridning av föroreningar med mycket hög rumslig och tidsmässig upplösning.

Det finns över 270 000 hästar i tätortsnära miljöer. Närheten till stall och ridhus påverkar allergiker, men också hur plan- och bygglagen samt miljöbalken tillämpas.

Spridningen av hästallergener varierar beroende på storleken på hästanläggningen, topografi, växtzoner och meteorologi. IVL har efter flera års mätningar vid travbanor och hästhus tagit fram emissionsfaktorer för hästallergener, både nivå och tidsupplösning.