1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-10-26] Miljöövervakning av mossa visar att halten av flera metaller ökar
Pressmeddelande | 2021-10-26
Mattbildande mossa i skogen

Miljöövervakning av mossa visar att halten av flera metaller ökar

På uppdrag av Naturvårdsverket utförde IVL under 2020 en undersökning av metallhalter i mossprover från hela landet. Resultaten visar att halterna av flera metaller har ökat sedan den senaste undersökningen, 2015.

Metoden att använda mattbildande mossor som bioindikatorer är ett effektivt sätt att övervaka luftmiljön, både vad gäller metaller och kväve. Som en del av den nationella miljöövervakningen har Naturvårdsverket, vart femte år, sedan 1975 finansierat undersökningar av metallhalter i mossprover från hela landet.

– Mossor har den speciella egenskapen att de får sin näring från atmosfären och de täta mattor som vissa mossor bildar blir på så sätt effektiva ”fällor” för metaller och andra ämnen i luftburna partiklar och i nederbörd. De skillnader vi ser i proverna kan spåras och ge information både om lokala utsläppskällor och långväga transporterade utsläpp, säger Helena Danielsson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Resultaten från den senaste undersökningen visar att halterna av bly och koppar i mossa har blivit lägre i Sverige som helhet sedan 2015. Däremot har halterna av arsenik, järn, krom, kvicksilver, nickel, vanadin, zink, aluminium och kobolt i mossa ökat. Halterna i Sverige är dock låga om man jämför med stora delar av övriga Europa.

– Vi ser en viss ökning av halterna i mossorna för de flesta metallerna sedan 2015 men orsaken är ännu okänd och behöver därför följas upp för att se om den håller i sig, säger Helena Danielsson.

Utsläpp från kontinenten

Nedfallet av både metaller och kväve över Sverige uppvisar en tydlig gradient från söder till norr, med högst nedfall i sydväst som sedan avtar norröver, vilket återspeglar intransporten av utsläpp från kontinenten. På vissa platser bryts dock mönstret med förhöjda metallhalter som går att koppla till lokala och regionala utsläppskällor. Exempel på detta är förhöjda halter av koppar och krom utmed Norrlandskusten samt förhöjda halter av järn i malmfälten i Norrbottens län. Även längre söderut i Sverige kan man se förhöjda halter, till exempel av kobolt i Mellansverige. De lägsta halterna av flertalet metaller finns i mossprover från fjälltrakterna och norra Sveriges inland.

– Mätningar av metaller i mossor är ett bra komplement till andra mätningar och ger en bild av bakgrundsnivåerna i hela landet. Den långa mätserien är en styrka och visar på trender för belastningen av metaller över tid, säger Petra Hagström från Naturvårdsverket.

De svenska utsläppen av metaller från trafiken, från förbränningsanläggningar och från industrin har minskat kraftigt från det att mossundersökningarna startade i mitten av 70-talet. Under senare år har minskningen dock inte varit lika stor och mellan 2000 och 2020 var det endast halterna av bly och kadmium i mossa som har minskat statistiskt signifikant för Sverige som helhet.

Ladda ner rapporten här: Metaller och kväve i mossa Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Helena Danielsson, helena.danielsson@ivl.se, tel. 010-788 67 87
Michelle Nerentorp, michelle.nerentorp@ivl.se, tel. 010-788 66 93
Petra Hagström, petra.hagstrom@naturvardsverket.se, tel. 010-698 12 84

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev