1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-03-14] Läkemedelsrester i avloppsvatten kan stoppas effektivt med aktivt kol
Pressmeddelande | 2012-03-14

Läkemedelsrester i avloppsvatten kan stoppas effektivt med aktivt kol

Det går att ta bort betydligt mer läkemedelsrester från avloppsvatten med aktivt kol än vad som tidigare visats i svenska tester. Upp till 98 procent av de mängder som idag går ut från avloppsreningsverket Henriksdal i Stockholm till Östersjön kan avskiljas till rimlig kostnad. Det visar nya resultat från tester med effektivt utnyttjande av aktivt kol som genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Rening med aktivt kol och oxidation med ozon är tekniker som testats av bland andra Stockholm Vatten för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester. Oxidation med ozon har visat sig fungera lite sämre vid lägre ozon-nivåer medan det vid högre ozon-nivåer visserligen fungerar bra, men man har dock upptäckt att giftiga biprodukter kan bildas i processen. Rening med aktivt kol har däremot inte medfört några negativa effekter, utom ekonomiska då metoden har visat sig vara betydligt dyrare. Med den modifierade metod som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram femdubblas kapaciteten på det aktiva kolet, jämfört med de resultat som Stockholm Vatten redovisat. Därmed blir kostnaderna för rening med aktivt kol i nivå med kostnaderna för ozonrening. IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört tester med granulerat aktivt kol i kolonner vid Hammarby Sjöstadsverk, en testanläggning för avloppsvattenrening. I testerna har ett tjugotal vanliga läkemedelssubstanser som passerar den normala reningen studerats för att undersöka möjligheten att förbättra reningen av avloppsvattnet. Några ämnen som förekommer i lite högre halter i utgående avloppsvatten har följts över längre tid: metoprolol och propranolol som ingår i blodtryckssänkande mediciner, den lugnande substansen oxazepam, det antiepileptiska ämnet karbamazepin samt det antidepressiva ämnet citalopram. Analyserna visar att man redan med 20-25 gram aktivt kol per kubikmeter vatten kan avskilja 90-98 procent av de läkemedelsrester som går ut från reningsverket i Henriksdal idag. Det gäller även ett stort antal andra läkemedelssubstanser som ingår i undersökningen, till exempel de ofta diskuterade föreningarna diklofenak (inflammationshämmande) och trimetoprim (antibiotika). Den modifierade metoden med kontrollerad strömning i bäddar ger på köpet lägre utsläpp av organiskt material och kväve. Mängden nitratkväve minskade i försöken med cirka 1 mg/liter. I dagsläget innehåller det utgående vattnet från Henriksdals vattenreningsverk 8 mg kväve/liter, så en minskning till 7 mg/liter skulle vara positivt ur miljösynpunkt. För mer information kontakta: Mats Ek, forskare, IVL Svenska Miljöinstitutet, tel. 010-7886584

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev