1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-08-20] Höga halter mikroskräp i havet
Nyhet | 2014-08-20

Höga halter mikroskräp i havet

Forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland mätt halterna av mikroskopiskt skräp i vattnet utmed västkusten. 14 olika platser från Göteborg i söder till Smögen i norr har undersökts. Högst halter finns nära städerna och runt industriområden.

Mikroskräp är små partiklar av plast, textil, partiklar från förbränning och annat avfall. De går inte att se med blotta ögat, men kan många gånger vara mer skadliga för djurlivet än större skräp eftersom de för med sig tungmetaller och andra skadliga ämnen in i vävnader hos vattenlevande djur och därmed finns det även en risk för människan.

Vilka som är de betydande källorna till mikroskräp i den marina miljön har tidigare i stort sett varit okänt. Denna undersökning har kunnat visa på möjliga källor till skräpet baserat på regionala skillnader i halter samt materialanalyser. Proverna som togs längs västkusten i den här studien visar att halterna är som högst i Göteborgsområdet följt av Uddevalla, Stenungsund och Lysekil. Utmed Bohuskusten finns det i medeltal cirka 30 plast- och textilpartiklar per liter vatten och cirka 300 potentiella förbränningspartiklar per liter.

– Vi hittar mycket stora mängder mikroskräp som är mindre än 0,1 mm. Resultaten visar att städer och hamnar är potentiella källor till skräppartiklarna, både från kommunala avlopp samt olika former av förbränning, säger Fredrik Norén, marinbiolog på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Resultaten pekar även på att sjöfarten kan vara en stor källa till marint mikroskopiskt skräp i form av flagor av giftig båtbottenfärg samt förbränning av bränsle. Halterna av potentiella förbränningspartiklar var mycket höga i Göteborgsområdet. De var även förhöjda nära industrihamnsområdena Stretudden (Preemraff Brofjorden) och Galterön (Stenungssund). Vid Galterön hittade forskarna också förhöjda halter av partiklar som kan komma från båtbottenfärg.

– Om partiklarna kommer från båtbottenfärg är det en stor risk att de är skadliga för de marina ekosystemen eftersom de flesta båtbottenfärger innehåller mycket höga halter av gifter, säger Fredrik Norén.

För att minska halterna av mikroskräp måste åtgärder läggas för att utveckla miljöteknik såsom rening av avloppsvatten och dagvatten, utveckla bättre rening av förbränningspartiklar ur skorstenar och avgasrör samt minska användandet av miljöfarliga båtbottenfärger.

För mer information kontakta:
Fredrik Norén, fredrik.noren@ivl.se tel. 010-788 69 05
Anna Dimming, anna.dimming@lansstyrelsen.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev