1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-10-18] Ytterligare information med anledning av artiklar i Dagens Nyheter 18-19/10 2010
Nyhet | 2010-10-18

Ytterligare information med anledning av artiklar i Dagens Nyheter 18-19/10 2010

IVL Svenska Miljöinstitutet har ett par pågående projekt för att kartlägga spridning, risker och effekter av perfluoroktansulfonat (PFOS) i miljön. Ett omfattande provtagningsprogram genomförs i nuläget i områdena runt två stora svenska flygplatser. Provtagningsprogrammet omfattar analyser av PFOS i vatten, sediment, fisk och bottenlevande djur. I samråd med Sigtuna kommun har även kompletterande prover tagits i anslutande områden, vilka är de prover som har kommenterats i DN. IVL Svenska Miljöinstitutet kommer att gå ut med resultaten av provtagningarna när rapporterna är klara och vetenskapligt granskade.

Om PFOS Perfluoroktansulfonat har använts på grund av dess vatten-, fett- och smutsavvisande egenskaper. Produkter som innehåller PFOS är till exempel brandbekämpningsmedel, impregneringsmedel för papper och textilier samt rengöringsmedel. PFOS är svårnedbrytbart och studier har visat att PFOS bioackumuleras i människa och djur genom att binda till proteiner.  Nya regler för PFOS trädde i kraft den 27 juni 2008. De nya reglerna innebär förbud mot att använda PFOS och ämnen som kan brytas ned till PFOS i kemiska produkter och varor. De brandbekämpningsmedel som innehåller PFOS och som fanns på marknaden före 27 december 2006 får inte användas efter 27 juni 2011. Ytterligare information om PFOS i dricksvatten Tusentals ton PFOS har använts över hela världen under nära 50 års tid. Föreningen som har en ypperligt vattenavvisande funktion användes tidigare i textilier och skor och kväver till exempel petroleumbränder bättre än något annat känt släckmedel. Ämnet är mycket stabilt i naturen och bakterier klarar inte av att omvandla/bryta ned molekylen till mindre beståndsdelar. Eftersom användningen varit stor i hela samhället har vi låga koncentrationer i alla våra sjöar och vattendrag i tätbefolkade områden. Eftersom PFOS har bevisligen transporterats via luften över hela jordklotet finns även ett bidrag genom den atmosfäriska transporten. Hur ser den aktuella situationen ut i nordvästra Stockholm? I de renaste sjöarna, till exempel Valloxen i Knivsta, finner vi 2-2,5 ng/l PFOS i ytvattnet. Detta kan betraktas som den bakgrundsdeposition vi får från atmosfär och nederbörd. I norra Mälaren som berörs av utsläpp från Uppsala visar analyser på 7,1-8,2 ng/l PFOS. Ytvatten från Märsta och omgivande områden innehåller 17-46 ng/l PFOS. I Rosersbergsviken har analyser visat på 9,4-13 ng/l PFOS och slutligen visar analyser av ytvatten utanför Görväln på 4,3 ng/l. Mälarens vatten innehåller något förhöjda nivåer av PFOS. Med beaktande av bakgrunden på c:a 2 ng/l PFOS så är den uppmätta koncentrationen av PFOS utanför Görväln väldigt låg. De koncentrationer som uppmätts på utgående vatten till konsument från Görvälns vattenverk uppgår till 6 ng/l. Vid beaktande av de gränsvärden som rekommenderas av EU motsvarande 350 ng/l så är den uppmätta koncentrationen nästan 60 gånger lägre än det rekommenderade gränsvärdet.          Alla resultaten ovan är hämtade från forskningsprojektet Re-Path som finansieras via medel från SwedAvia och Naturvårdsverket. Mer information om ämnet perfluoroktansulfonat och dess toxicitet finns på Kemikalieinspektionens hemsida — klicka här för att komma direkt till informationen .  Om du har några frågor, vänligen kontakta Sara Malmheden, pressansvarig

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev