1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-06-01] Ny teknik och ändrad konsumtion kan ge mindre avfall
Nyhet | 2010-06-01

Ny teknik och ändrad konsumtion kan ge mindre avfall

För att analysera hur ekonomiska styrmedel kan påverka uppkomsten av framtida avfall har Konjunkturinstitutet och IVL Svenska Miljöinstitutet sammanlänkat en ekonomisk modell och en systemteknisk modell över avfallshantering i Sverige. Den övergripande slutsatsen är att det krävs kraftfulla ekonomiska styrmedel riktade mot hanteringen för att förebygga uppkomsten av avfall i samhället.

I länder såväl inom som utanför OECD förväntas avfallsmängderna fortsätta att öka fram till 2030, enligt OECD. I Sverige har riksdagen inom ramen för miljökvalitetsmålen beslutat att den totala mängden avfall inte ska öka och att den resurs som avfall utgör ska tas till vara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. Detta ställer krav på en miljöpolitik som i framtiden lyckas bryta nuvarande starka samband mellan ekonomisk tillväxt och uppkomsten av avfall i Sverige.  Den ekonomiska tillväxtens betydelse som drivkraft framgår tydligt vid jämförelse av framtida avfallsökningar i fem scenarier för Sverige under perioden 2006-2030. Avfall förebyggs genom tekniska framsteg, som medför materialsnålare produktionsprocesser, och genom beteendeförändringar hos hushållen i riktning mot ett avfallssnålare konsumtionsmönster. Resultaten visar en relativ frikoppling mellan ekonomisk tillväxt och avfallsmängder, det vill säga de totala avfallsmängderna ökar i lägre takt än BNP. Analyserna har utförts genom att kombinera en makroekonomisk modell och en systemteknisk modell för avfallshantering. Metodansatsen gör det möjligt att utvärdera styrmedel som är avsedda att förhindra uppkomsten av avfall eller påverka avfallshanteringen i en mer hållbar riktning. Utvärderingen omfattar styrmedel som införs på makroekonomisk nivå såväl som styrmedel som är inriktade specifikt mot avfallssektorn. Exempel är skatt på råvaror, lägre moms på varor av återvunnet material, miljödifferentierad avfallstaxa och förbud mot förbränning av återvinningsbara material. En av slutsatserna är att den förebyggande effekten blir starkare för styrmedel som leder till att man inför ny och mer materialsnål produktionsteknik eller påverkar beteendet mot mer avfallssnål konsumtion. - Det är viktigt att uppmärksamma de ökande avfallsmängderna. Med nuvarande ökningstakt kommer vi att generera femtio procent mer avfall om 20 år. Men det handlar egentligen inte bara om avfallet utan om att hushålla med våra resurser. Det finns en stor miljöpotential i detta. Genom våra studier kan vi visa att det finns ett behov av materialsnål teknik och mer materialsnåla konsumtionsmönster, säger Maria Ljunggren Söderman, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Studien ingår i det pågående svenska forskningsprogrammet Hållbar Avfallshantering http://www.hallbaravfallshantering.se/   För ytterligare information kontakta: Maria Ljunggren Söderman, ( maria.soderman@ivl.se ) 031-725 62 67. Göran Östblom, Konjunkturinstitutet, 08-453 59 95

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev