En skärgård med båtar

SMED samlar in utsläppsdata

Svenska Miljöemissionsdata, SMED, startade 2001 med syfte att långsiktigt samla och utveckla kompetensen i Sverige inom emissionsstatistik kopplat till åtgärdsarbete inom områdena luft- och vattenföroreningar, avfall samt farliga ämnen.

SMED är ett konsortium bestående av IVL Svenska Miljöinstitutet, Statistiska centralbyrån, Sveriges lantbruksuniversitet och SMHI. SMED:s största uppdragsgivare är Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten.

SMED:s sakområde Luft tar fram, beräknar och sammanställer allt underlag avseende emissioner till luft till dels Sveriges klimatrapportering till FN:s klimatkonvention UNFCCC och till EU-kommissionen, dels Sveriges rapportering till FN:s konvention om gränsöverskridande luftföroreningar, UNECE CLRTAP. Den senare omfattar också rapporteringen till EU:s direktiv om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar.

Utsläpp till luft från bland annat industri, jordbruk och avfall

IVL ansvarar för alla beräkningar, datasammanställningar och officiella rapporter inom ramen för denna rapportering. Data rapporteras för samtliga samhällssektorer - energi, industri, lösningsmedel och produktanvändning, jordbruk, skog och skogsmark och avfall - fördelade på ett mycket stort antal undersektorer.

IVL medverkar också i kvalitetssäkringsprocessen för klimatrapporteringen genom att granska andra länders dataunderlag. Vi gör också utsläppsinventeringar och spårar utsläppskällor. I januari 2015 fick IVL förnyat förtroende att ingå i SMED-konsortiet åtta år framåt. Det nya ramavtalet inkluderar även två nya områden: buller och åtgärder.

Avfallsstatistik från 53 avfallsslag

SMED Avfall tar fram rikstäckande uppgifter om avfallsflöden och behandling av olika typer av avfall. Undersökningarna täcker in den totala mängden uppkommet avfall i Sverige i 53 olika avfallsslag, från samtliga näringsgrenar, samt från hushåll.

Uppgifterna används av Naturvårdsverket för Sveriges rapportering enligt EU:s avfallsstatistikförordning 2150/2002 EC. Statistiken används också för att följa upp de nationella miljömålen kopplade till avfall och för att ge en bättre bild av prioriterade avfallsströmmar som till exempel textilier, matavfall, byggavfall och elektronikavfall.

Avfallsstatistiken utgör även en viktig del i Sveriges nationella avfallsplan och uppgifter från avfallsstatistiken används också i olika forskningsprojekt.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.