1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Referenscase
  4. Hållbar hjälmteknologi: IVL hjälpte Mips att spåra företagets klimatpåverkan
Insidan av en hjälm där vaderingen som Mips tagit fram syns

Mips fick hjälp att spåra företagets klimatpåverkan

När teknikföretaget Mips drog igång sitt hållbarhetsarbete behövde man räkna på produkternas klimatavtryck. Något IVL:s experter hjälpte till med. Några månader senare fanns resultaten framme.

Det svenska teknikföretaget Mips utvecklar säkerhetssystem som byggs in i sport-, MC- och säkerhetshjälmar. Det är ett slags lågfriktionsskikt som läggs in i hjälmar och som är designat att omdirigera de farliga rotationsrörelser som kan uppstå vid stötar och fall. För drygt ett år sedan bestämde sig Mips för att utföra livscykelanalyser (LCA) på några utvalda produkter.

Jakob wikner på Mips arbetar med vaderingen  av en cykelhjälm

Jakob Wikner, Mips

– Det här är ett säkerhetsföretag som grundats i vetenskap och teknik med målet att skydda hjärnan. Säkerhet är därför alltid nummer ett men hållbarhet är tätt därefter, säger Jakob Wikner, som driver hållbarhetsfrågor inom produktutveckling på Mips.

När man drog igång arbetet fanns inga hållbarhetsdata om råvaror och material i bolagets komponenter. Något företaget behövde för att ha något att förhålla sig till. Jakob Wikner föreslog därför att man skulle ta fram livscykelberäkningar på några av de mest sålda produkterna. Resultatet blev ett projekt ihop med IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Att få fram jämförande data var helt nödvändigt för oss. För att kunna förbättra produkterna. Det handlade också om att kunna redovisa våra klimatrelaterade utsläpp för att kunna adressera dessa och även rapportera dem i Mips offentliga hållbarhetsrapport. Det var i det här läget vi vände oss till IVL, säger Jakob Wikner.

Vi gjorde det tillsammans

IVL har tillgång till en LCA-programvara med ett flertal databaser med data för utsläpp från till exempel transporter, produktionsprocesser och råvaruframställning. I uppdrag liknande detta samlar man in data och tar hjälp av databaserna för att beräkna varors klimatpåverkan (uttryckt i kg CO2-ekvivalenter). Det varierar från fall till fall hur mycket data man får in från kunderna, säger Marie Gottfridsson, LCA-expert på IVL.

– Det är inte så många komponenter i en hjälm, det är en hyfsat enkel beräkningsmodell. Det fanns en del osäkerheter i underlaget från Mips underleverantörer, så att få till riktiga data var viktigt. Företaget kompletterade sina uppgifter efter hand, så vi fick chans att förbättra uträkningen, säger Marie Gottfridsson.

Den lilla arbetsgruppen med företrädare från IVL och Mips hade regelbundna möten där man uppdaterade informationen och kontrollerade uppgifterna från produktionen, t ex hur de stämde överens med data från leverantörer i andra tillverkningsländer. Det var en process som pågick några månader där underlag och siffror bearbetades och gick fram och tillbaka mellan Mips och IVL.

– Vi grävde djupare i datan och funderade på rimligheten i vissa siffror ”Kan uppgifterna stämma? Ser data vettigt ut?” Det gjorde vi tillsammans. Här var det lite speciellt med de kinesiska leverantörerna, det fanns till en början inte så mycket data att gå på från deras sida, säger Marie Gottfridsson

Det var i det här läget viktigt att få fram korrekta uppgifter om den plast, tyg och gummi som ingår i komponenterna för att kunna räkna på de samlade utsläppen. I vissa fall var materialet unikt och då var man tvungen att vända sig till de kinesiska tillverkarna. Här hjälpte de anställda på Mips kinesiska dotterbolag till.

– Vi gick igenom IVL:s inrapporteringsmallar och fyllde på med information så gott det gick. Så det första problemet att lösa var hur vi skulle få fram resten av uppgifterna. Mallarna skickades vidare till leverantörerna via vårt kontor i Kina som hanterar produktionsledet, säger Jakob Wikner.

Den här granskningen tog ganska lång tid i och med att företaget inte gjort något liknande förut. Bland annat behövdes flera översättningar från kinesiska till engelska. Kraven fick inte sättas för högt och göra projektet omöjligt, säger Jakob Wikner, ibland fick man välja ut den information som representerade produkten eller materialet bäst, till exempel vad gäller plast av olika kvaliteter.

– Det man får ha med sig är att det blir relativt grova penseldrag för att få fram information. Man kan lägga ned hur mycket tid som helst för att få fram exakta data, men i slutändan får man lägga sig på en nivå som är good enough och träffar någorlunda rätt. För vår del för att kunna planera produktionen räcker det ändå väl, säger Jakob Wikner.

Vid årsskiftet 2021/22 fanns alla siffror framme. IVL räknade och sammanställde resultaten. Här framgick att lejonparten av utsläppen var knutna till råvaror och energiförbrukning. Studien visade också till exempel att företaget kan nå en sänkning av klimatavtrycket med 35% på en viss produkt genom att gå över till industriåtervunnen plast.

Det var skönt att se att återvunnen plast kan göra så stor skillnad ur klimatsynpunkt. Det var en god nyhet för oss. Nu fick vi det svart på vitt. Innan var det svårt att riktigt veta hur det såg ut, säger Jakob Wikner.

IVL-studien är en pusselbit i Mips växande hållbarhetsarbete

Mips håller på att gå över till industriåtervunnen plast i produktionen av de produkter där det är praktiskt möjligt, ett arbete som pågått parallellt med miljögranskningen. Det är egentligen industrispill som återanvänds i ny plast och som samtidigt drar ned på utsläppen. IVL-studien bekräftade enligt Jakob Wikner hur stor effekt det här skulle ge, utan beräkningar hade det varit omöjligt.

– Nu ser jag vilken potential det finns om vi inför detta i alla säkerhetssystem och produkter som använder den gamla plasten: Men vi vet ännu inte hur långt man kan ta det. Vi har verifierat produkt för produkt, man kan i vissa fall få kvalitetsskillnad i plasten, den återvunna plasten vi fokuserat mest på är ändå förvånansvärt bra.

IVL-studien i fjol är en pusselbit i Mips växande hållbarhetsarbete. Under arbetet fungerade IVL som expertstöd. Det här projektet omfattade produkter som står för mer än hälften av Mips sortiment och bedömningen täckte endast en del av produkternas miljöpåverkan enligt en s k ”Cradle to gate” modell - men Jakob Wikner ser det som ett steg på väg till ytterligare förbättringar.

– Vi är mycket nöjda med hur det här föll ut. Vi gör nu uppföljningar och går in mera i detalj, till exempel genom att titta på förslag vi vill genomföra och stämma av med IVL om de är bättre eller sämre ur miljösynpunkt, säger Jakob Wikner.

Det skulle till exempel kunna handla om att byta ut delar i produkterna, att tillverka någon komponent på ett nytt sätt, eller att kombinera material på annat sätt för att nå fram till en likvärdig slutprodukt. Till exempel att skapa annan färg än tidigare, och färga in plasten istället för att lägga på ytbehandling.

– Det är ett kontinuerligt förbättringsarbete. För vår del är det mycket viktigt att minska våra utsläpp men även att kunna kommunicera och vara transparenta kring vårt hållbarhetsarbete gentemot våra kunder, de stora hjälmtillverkarna, och andra intressenter. Även om intresset skiljer sig åt är trenden att fler och fler också efterfrågar detta, säger Jakob Wikner.

Fakta Mips

Mips är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och är världsledande inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell säljs Mips säkerhetssytem till den globala hjälmindustrin. Teknologin grundar sig på över 25 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm.

Mips® säkerhetssystem är baserat på ett lågfriktionslager som placeras inuti hjälmen för att vid vissa sneda islag låta huvudet röra sig 10–15 mm i förhållande till hjälmen i alla riktningar, med syftet att minska den rotationsrörelse som huvudet utsätts för. En rotationsrörelse kan uppstå när huvudet slår i marken eller mot ett föremål i sned vinkel. Islaget kan ändra huvudets rotation, vilket i sin tur kan skapa en hastig rörelse i hjärnan eller få den att töjas ut och leda till hjärnskakning eller andra skador på hjärnan.

Mips är en underleverantör i hjälmbranschen

Mips har ingen egen produktion men låter producera sina komponenter och sitt system av huvudsakligen kinesiska råvaror som till slut blir del av en större slutprodukt. Material och energi i samband med produktionen är de stora bitarna i företagets klimatpåverkan. Företagets totala utsläpp beräknas uppgå till 9 400 ton CO2e (2021) varav råmaterial står för 48% och elektricitet 46% av utsläppen.

Vill du veta mer?