hav och ett fartyg

InciteShip – Ett incitament för att minska fartygs undervattensbuller

InciteShip utvecklar och demonstrerar en metod för att mäta undervattensbuller från enskilda fartyg och undersöker incitament för rederier och fartygsägare att minska bullret. Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och drivs tillsammans med Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI.

Projektet InciteShip kretsar kring fartygs utstrålade undervattensbuller som länge varit en förbisedd aspekt av deras miljöpåverkan. I projektet utvecklar och demonstrerar vi en ny typ av mätstation för att på ett automatiserat sätt mäta ljudet från enskilda fartyg i rutt.

Vi utvecklar även en metod för att bedöma miljöpåverkan på fisk, marina däggdjur och ryggradslösa djur av ett fartygs uppmätta bullernivå och poängsätta fartyg beroende på deras bullernivå. Denna poäng kan sedan användas i incitamentssystem likt de som finns idag för andra utsläpp t ex. Clean Shipping Index.

Projektet kommer även att ta fram en återkopplingsmetod till fartygsägare och undersöka hur mät- och rapporteringssystemet kan drivas av en extern part i framtiden. Arbetet kommer förankras och kommuniceras kontinuerligt via projektets hemsida, samt via ett nätverk av intressenter och olika aktiviteter.

Ett övergripande syfte för InciteShip är att stödja och utveckla sjöfartens miljöarbete och projektet vill bidra till att stärka svensk sjöfart som ledande på miljövänliga transporter.

Läs mer om InciteShip på projektets egen webbsida.

Projektfakta

  • InciteShip – Ett incitament för att minska fartygs undervattensbuller
  • Budget: 10 MSEK
  • Finansiär: Trafikverket
  • Samarbetspartners: IVL Svenska Miljöinstitutet, Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI samt expertstöd från SMHI och Aarhus Universitet
  • Period: 2024 - 2026