1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Vatten
  5. Effektivare vattenhantering i processindustrin
Kvinna gör mätningar

Effektivare vattenhantering i processindustrin

Vattentillgången blir alltmer känslig i många olika regioner, även i länder som totalt sett har mycket vatten. En konkurrenskraftig europeisk industri behöver därför ha effektiv vattenhantering. EU-projektet Inspirewater testar nya lösningar för att minska vatten- och energiförbrukningen i processindustrin.

Målet är att minska vattenförbrukningen i stål- och kemiindustrierna i fallstudierna med 40-80 procent och energianvändningen med minst 20 procent. Det ska göras med hjälp av en kombination av existerande separationsprocesser och ny teknik för processvattenrening. Till exempel ska nya membran för mer selektiv avskiljning av fosfor utvecklas, liksom nya katalysatorer som ska minska användningen av både kemikalier och energi för membranprocesser.

Sex länder deltar

Sammanlagt är det elva partner från sex olika länder som deltar i projektet. Nya lösningar för industriell vattenrening ska testas på stålproducenten Arcelor Mittal och kemiföretaget Clariant i Spanien. I Sverige ska testerna utföras på en av Sandviks enheter i Sandviken. Tekniken som används i pilotanläggningen ska bland annat öka återvinningen av metaller och fosfor samt spara vatten genom att skapa en sluten processlinga för sköljvattnet som används i betningsbadet. Både vattenförbrukningen och avfallsmängderna kommer att minska och avloppsvattnet som sen går till reningsverket kommer att vara mindre förorenat.

Inspirewater, Innovative Solutions in the Process Industry for next generation Resource Efficient Water management, finansieras genom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Svenska partners i projektet är IVL Svenska Miljöinstitutet (projektledare) och Sandvik. Projektet pågår fram till 2020.

Projektfakta

  • Inspirewater – industriell vattenrening
  • Budget: Totalt 7 621 134 euro
  • Finansiär: EU Horizon 2020, projektnummer 723 702
  • Period: 2016 - 2020