1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Skog
  5. Mistra Digital Forest
Person fotograferar skog med mobilen

Digitalisering för hållbart skogsbruk

Forskningsprogrammet Mistra Digital Forest har som mål att öka digitaliseringen i värdekedjan och skapa digitala lösningar för en hållbar och effektiv skoglig bioekonomi. IVL bidrar med vidareutveckling av metoder för livscykelanalyser och hållbarhetbedömningar för biobaserade produkter.

I dialog med intressenter har forskare på IVL under forskningsprogrammet första fas tagit fram indikatorer som tillsammans och var för sig belyser hållbarheten i den skogliga sektorn. De fyra indikatorerna är biologisk mångfald, klimat, social- och ekonomisk hållbarhet.

En stor del av arbetet har handlat om att utveckla en metod där hållbarhetsindikatorerna kan sättas på en relativ skala och bli jämförbara. Genom att göra hållbarhetsbedömningar för olika framtidsscenarier och synliggöra synergier och målkonflikter mellan olika aspekter av hållbarhet får beslutsfattare sakliga underlag för att fatta välgrundade beslut. Kunskapen är också användbar i skogsföretagens strategiarbete. Hållbarhetsindikatorerna har delvis integrerats i visualiseringsverktyg BioMapp där kan användaren beräkna och analysera hållbarheten i varje steg av förädlingsledet.

BioMapp - ett utvecklat visualiseringsverktyg

Under programmets första fas har IVL tillsammans med SLU utvecklat visualiseringsverktyget BioMapp. Med BioMapp kan beslutsfattare analysera alternativa sätt att använda skogsråvara och se hur hållbarheten påverkas i varje del av värdekedjan, från skog till produkt.

BioMapp är ett verktyg för att visualisera materialflöden från skogsbruket. För att kunna beskriva framtidsscenarier för olika handlingsalternativ i svenskt skogsbruk och hur de påverkar resten av värdekedjan använder BioMapp skogsbruksdata från SLU:s verktyg Heureka. Under den första fasen har Heureka och BioMapp integrerats och till exempel har klimatpåverkan för varje steg i värdekedjan visualiserats. Integrationen med Heureka PlanVis gör det också möjligt att utvärdera fler aspekter av hållbarhet som är relevanta för produktionen av svensk skogsråvara.

Fortsatt utveckling av verktyg och metoder

Programmet som leds av Skogsindustrierna har pågått i fyra år och det finns planer för en andra fas med början under 2023. Planen är att utveckla BioMapp ytterligare när Mistra Digital Forest övergår i en andra fas. Bland annat kommer metoder för att beskriva nyttan i att ersätta fossilbaserade produkter med biobaserade, så kallade substitutionseffekter, att utvecklas. Arbetet med hållbarhetsindikatorer kommer också att fortsätta med syftet att inkludera hela den skogliga värdekedjan i hållbarhetsbedömningen.

Bidrar till hållbart skogsbruk och miljömål

Kunskapen som IVL utvecklar i Mistra Digital Forest är användbar i skogsföretagens strategiarbete. Den kan utgöra underlag till välgrundade politiska beslut och för att visa möjliga händelseutvecklingar i framtiden för olika typer av skogsbruk. Forskningen bidrar också till en positiv samhällsförändring då utvecklingen av ett mer hållbart skogsbruk och dess produkter kan bidra till uppfyllandet av flera av Sveriges miljömål samt de globala målen för hållbar utveckling.

Projektfakta

  • Projektnamn: Mistra Digital Forest (Fas I,II)
  • Finansiär: Mistra
  • Budget: Fas 2 - Totalt 67 miljoner (IVL 3,9 miljoner)
  • Samarbetspartners: SLU, Umeå universitet, KTH, Skogforsk, BillerudKorsnäs, Holmen, Kopparfors, SCA, StoraEnso, Sveaskog, Södra, Skogsindustrierna
  • Period: 2019 - 2026