1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Luft
  5. Sambandet mellan luftföroreningar, hälsa och välfärd
Människor som går över ett övergångsställe

Sambandet mellan luftföroreningar, hälsa och välfärd

Löper vissa samhällsgrupper i de nordiska länderna större risk än andra att drabbas av sjukdom och för tidig död på grund av luftföroreningar, och i så fall: vilken betydelse har detta för fördelningen av välfärd i Norden?

IVL Svenska Miljöinstitutet ska tillsammans med 16 andra projektpartners från de övriga nordiska länderna försöka besvara denna fråga inom ett nytt forskningssamarbete som leds av universitetet i Århus.

Det övergripande syftet med projektet, som går under namnet Nordic Welfair, är att de nordiska länderna på ett bättre sätt än idag ska kunna reglera utsläpp av luftföroreningar och prioritera insatser med fokus på de källor som har störst negativ påverkan på människors hälsa, för att kunna minska de negativa effekterna på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Göteborg är ett mycket intressant område för den här typen av forskning då exempelvis skillnader i förväntad livslängd är mycket stora mellan olika stadsdelar, vilket är en indikator på ojämn fördelning av samhällsresurser. Även luftföroreningar påverkar förväntad livslängd, men forskarna vet inte idag om dessa faktorer samverkar eller motverkar varandra.

Modellering av luftföroreningar kommer att göras per kvadratkilometer i Norden, och hälsoeffekter kommer beräknas och värderas ekonomiskt och välfärdsmässigt. IVL kommer att analysera de socioekonomiska aspekterna av luftkvalitetens påverkan på hälsa och välfärd, bland annat för olika stadsdelar inom Göteborgs stad. Inom projektet kommer det byggas upp en gemensam databas, genom vilken man med hjälp av modellering för första gången kommer att kunna beräkna luftföroreningshalter och exponering på samma geografiska detaljnivå för alla de nordiska länderna.

Forskningssamarbetet leds av Århus universitet och har beviljats finansiering med 30 miljoner norska kronor inom NordForsk-programmet för hälsa och välfärd. Svenska deltagare är IVL Svenska Miljöinstitutet, Yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet och SMHI.

Projektfakta

  • NordicWelfAir - Understanding the link between Air pollution and distribution of related health impacts and welfare in the Nordic countries
  • Budget: 30 miljoner NOK
  • Finansiär: NordForsk
  • Samarbetspartners: 17
  • Period: 2015 - 2020