1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Cirkulära flöden
  5. Cirkulära tjänster för att främja återbruksmarknaden i installationsbranschen
Installation work on a washbasin

Cirkulära tjänster för att främja återbruksmarknaden i installationsbranschen

Cirkulära materialflöden kan bidra till att skapa hållbara byggnader. Det minskar i sin tur klimatpåverkan, avfallsmängder och användning av naturresurser. Detta projekt har undersökt förutsättningarna för att öka återbruket av installationsprodukter i byggbranschen.

Produkter som används vid el-, vvs- och andra installationer skulle kunna återbrukas mer än i dag. Detta projekt fokuserade på hur marknaden för cirkulär materialhantering ser ut inom installationsområdet och för att ta reda på vad som krävs för att denna marknad ska bli mer cirkulär.

Målet var att identifiera och sammanställa vilka åtgärder som möjliggör cirkulär materialhantering och sprida denna kunskap till branschorganisationen Installatörsföretagens medlemsföretag. Syftet var också att medverka till ökad förståelse för cirkulär materialhantering hos Installatörsföretagens medlemmar.

Arbetet utgick från en nulägesanalys av förutsättningarna, bland annat med grund i en enkät som riktades till 124 installatörer i Sverige. Resultaten visar att installatörerna delvis redan arbetar cirkulärt men i mindre skala, i pilotprojekt och via egna initiativ, ofta utifrån energibesparing och energieffektivitet.

Från en installatörs perspektiv påverkar andra aktörer – beställare, konsulter, arkitekter byggnadsentreprenörer och materalleverantörer – genom kravspecifikationer och instruktioner förutsättningarna för cirkulär materialhantering och återbruk.

När kraven på återbruk ökar och material återbrukas i stället för att köpas in utmanas installatörernas intäktsmodell då en stor del av vinstmarginalen vanligtvis ligger på materialpåslag. Förutom utmaningar gällande intäktsmodellen finns ett stort behov att veta vilka produkter som har störst potential att återbrukas, både sett ur miljöperspektiv och tillgänglig volym.

I en handlingsplan har projektet identifierat 13 aktiviteter som installatörerna själva kan genomföra för att nå mer cirkularitet på kort och lång sikt. Det gäller både aktiviteter internt inom företaget och aktiviteter riktade mot beställare, materialleverantörer och konsulter.

Ladda ner rapporten ”Hur skapar vi förutsättningar för återbruk av installationer” Länk till annan webbplats.

Läs nyheten "Tretton steg för att åka återbruket av installationer"

Projektfakta

  • Projektnamn: Cirkulära tjänster för att främja återbruksmarknaden i installationsbranschen
  • Finansiärer: Stiftelsen IVL samt ETU, SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), Bravida och SGDS Gruppen
  • Budget: 950 000 kronor
  • Samarbetspartner: Installatörsföretagen, Bengt Dahlgren, ETU, SBUF, Bravida, SGDS Gruppen
  • Period: 2021 - 2023