1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Arbetsmiljö
  5. Vilka dolda källor till exponering av asbest finns?
Renovering, ombyggnation

Vilka dolda källor till exponering av asbest finns?

Sedan 1982 är all användning av asbest förbjuden, ändå insjuknar över 100 personer i Sverige varje år i en dödlig form av cancer, där exponering av asbest är huvudorsaken. I detta projekt undersöks orsaken till andra möjlig exponeringar.

Exponering för asbest är den huvudsakliga kända orsaken till mesoteliom. Mesoteliom är en ovanlig, men dödlig form av cancer med tumörer i lungorna eller bukhinna. De flesta som drabbas har arbetat inom byggbranschen där de kommit i kontakt med asbestdamm. De flesta som insjuknar är över 65 år, men de senaste åren har flera unga från 30 år drabbats, unga som inte borde ha kunnat utsättas för asbest i arbetslivet innan asbestförbudet trädde ikraft

Trots att all användning av asbest förbjöds 1982, ligger antalet nya fall av mesoteliom på en jämn nivå sedan 1992. I detta projekt undersöks vilka asbestexponeringar som kan ha orsakat dagens mesoteliomfall. Detta ska bland annat göras genom intervjuer med personer som anmält mesoteliom som arbetsskada till AFA Försäkring. Detta för att få en djupare förståelse om riskkällor och hur arbetsförhållanden, arbetsuppgifter och exponering kan orsaka mesoteliom.

Projektfakta

  • Hur kan det sedan länge förbjudna ämnet asbest ligga bakom dagens cancerfall?
  • Budget: 835 000 kronor
  • Finansiär: AFA Försäkring
  • Period: 2016 - 2019

Prenumerera på våra nyhetsbrev