Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Några röster från IVL:s jubileumskonferens
  Svante Axelsson, nationell samordnare för initiativet Fossilfritt Sverige, Åsa Stenmarck, som jobbar med avfallsfrågor på IVL, Gao Si, IVL:s platschef i Beijing och Maria Sunér Fleming, enhetschef på Svenskt Näringsliv, medverkade alla vid IVL:s jubileumskonferens den 25 oktober. Hör vad de tror och tycker om några av de frågor som togs upp under konferensen.
 • | nyhet
  IVL firar 50 med framtidsbilder
  Miljön har blivit bättre det senaste halvseklet. Det konstaterades när IVL Svenska Miljöinstitutet firade 50 år med en jubileumskonferens på Chinateatern i går. Konferensen bjöd på återblickar över ett långt och ofta framgångsrikt miljöarbete. Men ljuset var ändå riktat framåt.
 • | pressmeddelande
  50 år i miljöns frontlinje – IVL lanserar jubileumsskrift
  I samband med att IVL Svenska Miljöinstitutet i år fyller 50 år lanserar vi nu en jubileumsskrift. Skriften är en tidsresa från 1960-talet fram till i dag, en berättelse om de första stora miljöskandalerna som skakade Sverige, oljekatastrofer och försurning – till dagens globala utmaningar som klimatförändringen, vattenbrist och vår ständigt växande konsumtion.
 • | nyhet
  30 års mätning av stadsluft visar både framsteg och bakslag
  Fler bilar på vägarna, dubbdäck och dieselbilar med höga kväveoxidutsläpp  – har luften i svenska städer blivit bättre eller sämre? IVL-ledda Urbanmätnätet har nu trettio år långa mätserier som visar både minskande och utplanande halter av luftföreningar i svenska kommuner.
 • | pressmeddelande
  70 miljoner till effektivare vattenhantering i processindustrin
  Nu startar EU-projektet Inspirewater. Med elva partners och över 70 miljoner kronor i ryggen ska det IVL-ledda projektet minska vatten- och energiförbrukningen i processindustrin. Särskilt fokus är på stål- och kemiindustrin. I Sverige ska nya lösningar testas på en av Sandviks produktionsanläggningar.
 • | pressmeddelande
  Trendbrott för bussavgaser med senaste utsläppsklassen
  Att ta bussen istället för bilen är en viktig miljöhandling för att minska utsläppen. Men även bussen har förstås utsläpp. Under fem års tid har IVL mätt avgaser från olika bussmodeller och bränslen. En av slutsatserna är att avgaserna från bussar med den nya Euro 6-klassningen är renare, bland annat vad gäller kväveoxider, men att det fortfarande rullar många äldre bussar på vägarna med högre utsläpp.
 • | pressmeddelande
  Skärpta utsläppskrav – ny rapport visar vad som händer med reningsverkens totala miljöpåverkan
  Sveriges reningsverk kan vänta sig skärpta utsläppskrav för att minska övergödningen av våra hav. Men vad innebär de skärpta kraven för den miljöpåverkan som reningsverkens processer ger upphov till? Kan den sammanlagda miljöpåverkan när allt kommer omkring till och med bli större när reningsverken måste ändra sina reningsprocesser? IVL Svenska Miljöinstitutet har studerat frågan ur ett systemperspektiv.
 • | pressmeddelande
  Ny rapport om svenska avfallsimportens påverkan på materialåtervinningen
  Förra året importerades drygt 1,3 miljoner ton avfall till svenska avfallsförbränningsanläggningar för att bli till fjärrvärme och el. Den svenska förbränningskapaciteten ökar också. IVL Svenska Miljöinstitutet har studerat hur avfallsimporten påverkar materialåtervinningen, både i Sverige och i de länder som Sverige importerar mest avfall ifrån – Norge, Storbritannien och Irland.
 • | pressmeddelande
  Ny metod för att bedöma risken med stendamm
  Damm som innehåller kvartspartiklar är en hälsofara och finns på många arbetsplatser, till exempel där sten krossas eller sågas. IVL Svenska Miljöinstitutet har i samråd med betongindustrin utvecklat ett verktyg som kan användas för att använda referensmätningar för kvartexponering. Verktyget kan användas vid tillverkning av betongvaror och vid arbete med betong på byggarbetsplatser.
 • | nyhet
  Vad behövs för att styra mot en cirkulär ekonomi?
  I det nystartade projektet Polcirkeln ger sig IVL tillsammans med Profu och Swerea IVF ut i jakt på policyåtgärder som kan skapa mer cirkulära konsumtions- och avfallsflöden, för att studera vilka möjliga effekter dessa kan ha. Första steget blir att involvera ett stort antal aktörer för att samla in kunskap om nuläget, hinder och möjligheter för mer cirkulära flöden.
 • | nyhet
  Breda hållbarhetsbedömningar av biobaserade produkter
  När ekonomin nu blir alltmer biobaserad, brottas forskare och praktiker med utmaningen att bedöma hållbarheten hos biobaserade produkter och system. Vad har vår forskning visat? Vad bör vi fokusera på i fortsättningen? Välkommen till en dubbel workshop om hållbarhetsbedömningar av biobaserade produkter.
 • | nyhet
  Strategier för hållbar energieffektivisering
  Är det kostnadseffektivt att satsa på energieffektivisering av befintliga byggnader för att nå kommunernas klimat- och energimål? Vilken typ av åtgärder bör prioriteras, klimatskalsåtgärder med höga investeringskostnader, enklare värmeåtervinningsalternativ eller ska vi satsa på solenergi? Det är frågor som IVL Svenska Miljöinstitutet ska besvara i ett pågående Fjärrsynsprojekt.
Nyhetsarkiv
Återställ