1. Startsida
 2. Dokumentation från seminarier
Rör med en industri i bakgrunden

Dokumentation från seminarier

Här nedan finns dokumentation från samtliga seminarier arrangerade av SusChem Sweden.

Webbinarium den 31 augusti 2023

Implementering av ramverket Safe & Sustainable by Design - praktiska verktyg för industriellt införande.

Den 31 augusti 2023, arrangerade SusChem Sweden tillsammans med Change Chemistry och IRISS, webbinariet “Implementering av ramverket Safe & Sustainable by Design - Praktiska verktyg för industriellt införande”.

Webbinarium den 29 maj 2023: Att täppa till kunskapsluckorna för att möjliggöra ökad cirkularitet av plast

Återvinning av plastavfall är för närvarande den största utmaningen för att implementera den cirkulära ekonomimodellen som möjliggör användning av avfall som resurser, till exempel nya, mer hållbara råvaror. Under seminariet kommer vi att ta upp aktuella utmaningar och möjligheter i samband med hantering och återvinning av plastavfall, samt öka medvetenheten om alla de initiativ som har tagits på europeisk nivå för att främja de mål som Europeiska unionen har satt upp.

Program

Seminariet utforskar områden inom plaststrategier, påskyndar förändring och strävar efter den nödvändiga omfattningen av innovation och samarbete för att ta itu med plastutmaningen.

 • Introduktion av moderator (Sara Andersson IVL Svenska Miljöinstitutet)
 • Utmaningarna med återvinning av plast framtida mål (Kristin Geidemark Olofsson IVL Svenska Miljöinstitutet)
 • Hur kan man öka cirkulariteten av plast genom kemisk återvinning (Geir Langelande CEO Polyfuels)
 • Omni Polymers - Ett nytt svenskt plastföretag (Josef Tapper VD Omni Polymers)
 • Superkritisk CO2-teknik för organisk återvinning: En fallstudie om PVDF-återvinning från Li-jon-batterier (Burçak Ebin Forskare vid Chalmers universitet)
 • Paneldiskussion

Webbinariet arrangerades tillsammans med; Suschem Sverige och CCR och Comptence Center of Recycling, vid Chalmers tekniska högskola

Webbinarium 2 december 2021: Räcker kemiindustrins plan för klimatomställning?

Så ska kemiindustrin minska sin klimatpåverkan - Räcker det för att bli klimatneutral 2045?

SusChem Sweden arrangerar ett frukostseminarium där IKEM och forskare från Mistra Carbon Exit diskuterar kemiindustrins väg till klimatneutralitet.

Kemiindustrin står för 40 procent av de fossila koldioxidutsläppen från Sveriges industrier. Nu planerar branschen för att ställa om till klimatneutralitet senast 2045. Vägen mot en klimatneutral produktion beskrivs i en rapport som tagits fram tidigare i år. Hur ambitiösa är egentligen kemiindustrins planer och räcker det för att Sverige ska nå nollutsläpp senast 2045?

På detta seminarium kommer du att få veta mer om:

 • Kemiindustrins arbete i omställningen till klimatneutralitet
 • Vad tycker forskarna om branschens planerade åtgärder
 • Konkret exempel från ett kemiföretag som berättar om deras arbetet med att minska sin klimatpåverkan.

Frukostseminarium 15 juni  2021: Återvinning av plastförpackningar från verksamheter

Den 15 juni höll SusChem Sweden och Naturvårdsverket ett gemensamt frukostseminarium på temat ”ökad cirkularitet för verksamhetsförpackningar av plast”. Syftet med seminariet var att föra aktörer samman och diskutera möjligheter till ökad återvinning eftersom plastförpackningar från verksamheter ofta har en stor återvinningspotential, då volymer av liknande förpackningar kan samlas enklare.

Reportage

Att frågan om återvinning av verksamhetsförpackningar är aktuell märktes, seminariet samlade över 40 deltagare som både fick lyssna på föredrag och delta i rundabordsdiskussioner.

Starten blev inspirerande då Scania och Accon Greentech berättade om sitt arbete med förpackningar. Även Naturvårdsverket deltog och berättade om sitt arbete med nationella arbetsplaner för plast.

Resultatet av rundabordsdiskussioner visar att området hamnat allt högre på företagens agendor, många flera aktörer jobbar nu aktivt med att hitta möjligheter till återvinning av verksamhetsförpackningar. Sammanfattningar från rundabordssamtalen finns nedan.

Avslutningsvis hälsade Naturvårdsverket att resultaten från rundabordssamtalen kommer att användas i deras planering. SusChem Sweden tackade för en givande workshop och önskade deltagarna en trevlig sommar. Återvinning av verksamhetsförpackningar är aktuellt och det finns anledning att återkomma till frågan framöver.

Resultat från rundabordsdikussioner:

Tema: Vad behöver hända?

 • Kommunikation är en utmaning när avfall ska sorteras i fler fraktioner. Här behöver också incitamenten för olika aktörer öka så alla ser en lönsamhet i sin del.
 • Styrmedel kan behövas för att skapa incitament, det är inte alltid det lönar sig med återvinning och det kan vara svårt att få lönsamhet när uppskalning av ny teknik behövs.
 • Det kan behövas nya märksystem och lösningar som gör det enklare att sortera och också nya förpackningssystem som underlättar för återvinning. Här behöver också hänsyn tas till de avfallssystem som finns i de länder där förpackningarna hamnar vid t.ex. export av produkter. Informationssystem kan också behöv data om tillsatser i plastförpackningar så att de kan hanteras rätt.
 • Helhetstänk och en returlogik från början behövs. Samarbete behövs mellan kunder och leverantörer.
 • Designen kan behöva ses över, t.ex. med designguider. Fel färgade plaster orsakar fortfarande problem i sorteringen. Här behövs kunskapshöjande insatser.

Tema: Vad kan vi bidra till själva?

 • Lärande av varandra. Utvecklingen kan gå snabbare om vi i olika företag och branscher kan ge tips om fungerande tankesätt och lösningar.
 • Det är ofta enklare att lyckas med de enklare strömmarna av förpackningar. Det är en poäng att börja med de enklare delprojekten först.
 • Leta nya samarbetspartners som kan tillföra kompetens till nuvarande partners i kedjan från leverantör till slutanvändare.

Webbinarium 24 februari 2021

Den 24:e februari arrangerade SusChem Sweden tillsammans med forskningsprogrammet Mistra SafeChem ett evenemang om EU:s nya kemikaliestrategi.

Program

I oktober 2020 antog EU-kommissionen sin nya kemikaliestrategi. Syftet med den är att stimulera innovation av säkrare och mer hållbara kemikalier och stärka skyddet för miljön och människors hälsa.

Strategin omfattar dels reglering av exempelvis hormonstörande ämnen, dels förebyggande åtgärder, exempelvis att förbjuda användning av de mest skadliga kemikalierna i konsumentprodukter som leksaker, barnavårdsartiklar, kosmetika, rengöringsmedel samt material i kontakt med livsmedel och textilier.

 • Vill du veta mer om vad kemikaliestrategin innehåller?
 • Vad kommer att hända inom området?
 • Hur påverkar strategin kemiföretagen i Sverige?
 • Vad säger representanter från forskningen om hur strategin påverkar utvecklingen av nya material och kemikalier?

Dessa frågor diskuterades på ett frukostseminariet som arrangerades av SusChem Sweden och forskningsprogrammet Mistra SafeChem.

Webbinarium 9 september 2020

I snart två år har vi arbetat med SusChem Sweden kring samverkan mellan industri och forskarsamhället i Sverige. Målet har varit att stärka möjligheterna att utveckla klimatsmarta kemikalier och material i Sverige. Vissa delar har gått som planerat, andra har lett till intressanta lärdomar.

Program

Genom detta webbinariet bjuder vi in dig att lämna synpunkter och komma med idéer på hur vi kan samverka ännu bättre och uppnå målen om att utveckla klimatsmarta kemikalier och material. Utgångpunkten är att vi berättar om vad vi lärt oss, resultatet i form av projekt samt presenterar en uppdaterad version av forskningsagendan för SusChem Sweden.

Preliminärt program:

 • Presentation av agendan
 • Berättelser från arbetet och projektexempel
 • Öppen diskussion – feedback och fortsatt arbete

Till mötet har vi bjudit in de som varit involverade i arbetet sen tidigare och personer som är inblandade i hur Sverige får en bra position i Europas nästa ramprogram.

Välkommen!

Lanseringen av SusChem Sweden

Program

10:00 Kaffe och registrering

10:30 Inledning av moderator Nils Hannerz, IKEM och Sara Anderson, IVL Svenska Miljöinstitutet

Presentation av SusChem Sweden och hur det ska bidra till ett effektivare innovationssystem. Magnus Huss, förbundsdirektör IKEM och Tord Svedberg, vd IVL Svenska Miljöinstitutet.

En stark röst för hållbar kemiindustri i Europa. Susanne Kuschl, BASF

SusChem Sweden - Start och utvecklingen framåt. Marika Rangstedt, Nynas

Regeringens syn på utvecklingen av klimatsmart industri och samverkan mellan forskning och industri. Näringsminister Ibrahim Baylan.

Företagspanel

Samtal med företrädare för företag kring svenska initiativ och forskningsprojekt som bidrar till utveckling av hållbara kemikalier, material och processer inom tre områden. Kristin Geidenmark Olofsson, Trioplast, Magnus Nydén, Nouryon och Christer Svanberg, Borealis

 • Plastforskning för cirkularitet
 • Processutveckling för förnybara specialkemikalier
 • Användning av klimatsmarta material och kemikalier i infrastruktur och samhällsbyggnad

Forskarpanel:

Samtal med företrädare för akademi och institut om möjligheterna att öka innovationstakten inom svensk kemiindustri. Karin Persson RISE, Staffan Filipsson IVL Svenska Miljöinstitutet och Emma Strömberg KTH

Myndigheternas uppdrag att stödja utveckling och innovation. Anna Thorsell, Energimyndigheten

Sammanfattning och vägen framåt.

12:15 – 13:30 Mingellunch