1. Startsida
  2. Kriterieklivet
Cirkulär ekonomi koncept. kristallglob med en cirkulär ekonomi ikon runt den. cirkulär ekonomi för framtida tillväxt av företag och design för att återanvända och förnybara materialresurser. återanvändning, återvinning.

Kriterieklivet - upphandlingskriterier i ett livscykelperspektiv

Kriterieklivet ger en överblick över tillgängliga kriterier för fossilfri och cirkulär upphandling. För den fossilfria delen omfattas detta av PCR-regler för vanligt förekommande produktområden som direkt kan hänvisas till i ett upphandlingsdokument. För den cirkulära delen omfattas detta av åtgärdsspecifika kriterier för olika aspekter i ett livscykelperspektiv, med förslag till verifikat för att kontrollera efterlevnaden av kriterierna.

Offentlig upphandling står inför sin kanske största utmaning i det pågående omställningsarbetet mot ett hållbart samhälle – att i en större omfattning upphandla fossilfritt och cirkulärt. För att stödja och underlätta för upphandlare att lyckas med detta finns ett stort behov av praktiska verktyg som kan hjälpa till i arbetet med att sätta och följa upp klimatmål.

Ett målstyrt upphandlingsarbete måste baseras på kvantifierad information om produkters klimatpåverkan uttryckt i koldioxidekvivalenter (CO2e), för att harmoniera med de informationskrav som ställs i internationella åtaganden om att minska utsläppen av växthusgase. För detta kräavs LCA-beräkningar enligt internationellt vedertagna principer.

Syftet med Kriterieklivet

Ett viktigt syfte med Kriterieklivet är att bidra till ett gemensamt sätt att ställa krav i det dagligaupphandlingsarbetet med fossilfri och cirkulär inriktning.Målsättningen är att bland annat att möjliggöra för upphandlare att rättvist och sakligt kunna jämföra anbud om produkters klimatpåverkan. För det fossilfria arbetet säkerställs detta genom krav på användningar av likvärdiga principer för LCA-beräkningar genom hänvisningar till särskilda PCR-dokument.

En början till detta är den separering av olika åtgärdsspecifika cirkulära kriterier som presenteras i Kriteriekollen. Här pågår för närvarande arbete med att specificera ”cirkulära beräkningskrav” som tillägg i PCR-dokument. Resultat av detta arbete kommer snart att publiceras på denna webbplats.

Presentationer från slutseminarium den 9 november 2023