1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Hållbart samhällsbyggande
  5. Digital tvilling - loggbok för spårbart, hållbart och innovativt bostadsbyggande
Personer som inspekterar marken

Digital tvilling – loggbok för spårbart, hållbart och innovativt bostadsbyggande

Med detta projekt ser vi möjligheten att initiera samverkan där den digitala tvillingen, som en kopia av bostadsfastigheten, blir en innovationshub för nya smarta och tillförlitliga lösningar, produkter och tjänster för hållbara bostäder.

Genom att identifiera drivkrafter hos olika aktörer kan vi utveckla förslag på nya typer av erbjudanden kopplade till miljönytta, såsom nyckeltal baserade på validerad LCA-data, kvalitetssäkrad informationsinhämtning, som sammantaget skulle bidra till en effektiv, konkurrenskraftig och cirkulär byggbransch. Även utveckling av smarta produkter och tjänster som bidrar till affärsnytta och hållbarhet för byggföretag, fastighetsägare samt användarvärde och minskad miljöbelastning för boende/hyresgäster i såväl befintliga som nyproducerade bostäder.

För att detta ska bli möjligt ska projektet undersöka om det är möjligt att följa informationen om byggprodukter i fastigheten från planering till projektering, projektbeskrivning, design, konstruktion, vidare in i förvaltning och slutligen i rivning. Ett digitalt spår som utgår från en “e-bvd” och vars äkthet garanteras av blockkedjan, som automatiskt verifierar ändringar och tillägg i informationsflödet.

Vi vill undersöka om man med en sådan lösning kan lägga grunden för hållbara val av byggmaterial och skapa förutsättningar för ett bostadsbyggande med minskad miljö- och klimatpåverkan, nya innovativa tjänster och produkter, nya affärsmodeller och ökad cirkularitet som resultat. Detta då en digital tvilling av en fastighet inte bara samlar information om dess beståndsdelar utan även genererar data, både i realtid och över tid; data som kan användas på en mängd olika sätt, bland annat för att simulera olika scenarier och prognostisera vilken nytta och vilka risker som kan bli resultatet av olika åtgärder eller förändringar i den fysiska fastigheten.

Projektfakta

  • Digital tvilling - loggbok för spårbart, hållbart och innovativt bostadsbyggande
  • Budget: Ca två miljoner SEK
  • Finansiär: Boverket, Innovationer för Hållbart byggande
  • Period: 2018 - 2020