Tillämpningar

 • Internationella standarder för verifiering och kvalitetssäkring av LCA-data
 • CE-märkning

Den ökande användningen av LCA-data ställer krav på regler och metodik för olika marknadsmässiga tillämpningar. Utvecklingsarbetet, ofta i samband med utarbetade av internationella standarder, har oftast skett på frivillig grund. Det är först på senare år som obligatoriska krav på LCA-information i livscykelperspektiv börjar förekomma i olika sammanhang. Det leder troligen till ett ökat behov av och tillgång till LCA-data i form av lättillgänglig och jämförbar information om produkters miljöprestanda, EPD.

Några exempel på där krav nu finns på ett beaktande av livscykelperspektiv och LCA-baserad information förekommer är:

 • Den senaste versionen av den internationella standarden för miljöledningssystem (ISO 14001:2015 – Environmental Management System) med tre klara krav på information utifrån ett livscykelperspektiv (om miljöaspekter, miljömål och styrning av verksamheten inkluderande inköp och upphandling)
 • EU´s nya direktiv om offentlig upphandling (Directive on Public Procurement, 2014/24/EU), i vilket det nu framgår att upphandlingskriterier kan utgå från ett livscykelperspektiv såväl ur ett miljö- som ekonomiskt synsätt för att bl.a. premiera anbud utifrån ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” istället för att utgå från ”principen om lägsta pris”.

Internationella standarder för verifiering och kvalitetssäkring av LCA-data
I samband med utarbetande av internationella standarder och utveckling av olika kommersiella mjukvaror för LCA-data har mycket arbete fokuserats på verifiering och kvalitetssäkring av ingående data. Några centrala standarder är här:

 • ISO 14025 – Miljödeklarationer, EPD
 • ISO TS 14027 – PCR-utveckling
 • ISO 14040/44 – LCA-metodik
 • ISO 17029 – Bedömning av överensstämmelser – Generella principer och krav för validering och verifieringsorganisationer
 • ISO 21930 – Miljöpåverkan av byggprodukter
 • EN 15804 – Hållbarhet i byggnadsverk

Standarder kan tolkas olika, därför är det viktigt att använda standarderna i gemensamt samarbete mellan t.ex. programoperatörer för EPD. Så har också skett inom ramen för ECO Platform, som är ett europeiskt nätverk mellan ett flertal EPD-programoperatörer med fokus på arbete i bygg- och konstruktionssektorn. ECO Platform har bl.a. utarbetat en Guideline for verification and quality assurance of LCA-data, som kan användas för allehanda syften däe behov finns av kvalitetssäkring av underlagsdata.

CE-märkning

CE-märkning
Ett sannolikt framtida obligatoriskt tillämpningsområde för LCA-baserad miljöinformation med stor betydelse för upphandling av cirkulära material och produkter är den kommande CE-märkningen som ska baseras på viss miljöinformation. Byggproduktförordningen (Construction Product Directive, CPR[1]) introducerade redan i början av 2000-talet ett tänkbart koncept med att inkludera miljöinformation i samband med framtida försäljning av byggprodukter på den inre marknaden. Detta gällde bl.a. att inkludera en prestandadeklaration med miljöinformation inom ramen för den obligatoriska CE-märkningen (se CE-symbolen nedan) där man, redan då, omnämnde att detta eventuellt kunde tillhandahållas med en EPD.

För att nå en enhetlig implementering av CPR med dessa utgångspunkter har EU startat pilotprojekt för att inkludera EPD-resultat i harmoniserade produktstandarder. Viktiga utgångspunkter är att bygg- och anläggningar utformas, byggs och rivs med beaktande av:

 • återanvändning och återvinning av material eller delar av material efter rivning
 • hållbarhet
 • användning av miljömässigt jämförbara rå- och sekundära material i konstruktionsarbetet

[1] ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation_en

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

|  Uppdaterad: 2019-09-05