Metodutveckling


  • EU-kommissionens arbete med ”miljöavtryck” – PEF
  • ECO Platform – nätverk för kvalitetssäkring och verifiering av EPD inom byggsektorn
  • Breddning av ECO Design-koncepter till nya produktgrupper
  • Harmonisering av Product Category Rules – PCR


EU-kommissionens arbete med ”miljöavtryck” – PEF

EU-kommissionens tog 2013 ett initiativ för ökat utbud av miljöanpassade produkter inom ramen för sitt långsiktiga arbete med att etablera en gemensam marknad för ”gröna produkter” (Single Market for Green Products). Det innehöll riktade insatser för att nå målen i EU:s tillväxtstrategi för 2014 – 2020. Initiativet syftar till att bidra till ett ökat utbud av och efterfrågan på miljöanpassade produkter.

En central del i detta initiativ är att utveckla förslag på en gemensam metod för att beräkna produkters s.k. ”miljöavtryck”[1], som fick benämningen Product Environmental Footprint, PEF. Metoden tar hänsyn till hela livscykeln - från uttag av råvaror, tillverkning och användning ända tills produkten kasseras. Metoden bygger på internationella standarder för livscykelanalys (LCA) och miljödeklarationer (EPD) – ISO 14040/44 och ISO 14025. Den bygger också på EU-kommissionens handbok för livscykelanalys, the International Reference Life Cycle Data System (ILCD), som är en form av uppslagsverk för LCA-experter. EU- kommissionen har för avsikt att använda PEF för policyfrågor inom miljöområdet och kanske regelstyrning såsom lagstiftning inom området. Detta medförde att PEF-arbetet lett till ett stort internationellt intresse och vissa länder utanför Europa deltog i det operativa arbetet.

Översikt av EU-kommissionens arbete med produkters miljöavtryck (PEF)

Översikt av EU-kommissionens arbete med produkters miljöavtryck (PEF)


Mellan 2013 och 2017 genomförde EU-kommissionen pilotstudier för att utveckla förslag till gemensamma regler för att beräkna miljöavtryck, s.k. PEFCR (Product Environmental Category Rules). Pilotstudierna genomfördes i samarbete med medlemsstater, branschorganisationer, livscykelanalysexperter och andra berörda aktörer. Pilotstudierna är nu avslutade och PEFCR har godkänts för ett drygt 20-tal produktkategorier. Nu pågår ett arbete i en övergångsfas (transition state) för att utvärdera de praktiska erfarenheterna av genomfört arbete. Syftet är att ta ställning till om metodiken har den ”robusthet” som krävs för att EU-kommissionens ska övertygas om att PEF ska kunna användas i framtida policys, lagstiftning och övriga regelverk. EU-kommissionen har nyligen startat upp arbeten med att utarbeta PEFCR för nya produktkategorier.

Ett viktigt syfte med EU´s PEF-arbete är att utveckla metoder för att tolka och uttala sig om storleksordningar av EPD-information i första hand genom att ta fram s.k. ”bench-marks” i form av fördelningskurvor över produkters miljöprestanda och enkla grafiska illustrationer för mer av kommunikation till konsumenter. Ett annat, kanske ännu viktigare användningsområde för den information som PEF-arbetet kan leda till, är att använda informationen för att utarbeta LCA-baserade upphandlingskrav för ett antal befintliga och nya produktgrupper inom ramen för EU GPP Toolkit.

CE-märkning

ECO Platform – nätverk för kvalitetssäkring och verifiering av EPD inom byggsektorn
ECO Platform är en frivillig organisation som bildades av ett antal EPD programoperatörer i Europa 2012[2]. Det övergripande syftet med ECO Platform är att verka för en harmonisering och gemensam tillämpning av internationella organisationer inom bygg-och konstruktionssektorn främst vad avser den europeiska standarden EN 15804. Sammanlagt har idag ECO Platform 35 medlemmar i vilket omfattar EPD programopratörer, Green Building Councils, branschorganisationer, forskningsinstitut och LCA-konsulter. Drivkrafterna för ECO Platform är att stödja oberoende, trovärdig, konsistent och vetenskaplig väl underbyggd information om EPD:er i bygg- och konstruktionssektorn.

Det har skett en stor ökning av registrerade EPD:er inom ramen för arbetet bland medlemmarna i ECO Platform, och det finns nu drygt 6 000 EPD:er registrerade runt om i världen. Varje EPD programoperatör genomgår en granskning (audit) innan de väljs in i ECO Platform. En sådan granskning genomförs sedan igen vart femte år. ECO Platform har utarbetat flera dokument och vägledningar för en gemensam tillämpning av EN 15804 och en Guideline for verification and quality assurance of LCA-data. De företag som uppfyller ECO Platform´s bestämmelser och som fått sin EPD registrerad hos en programoperatör som är medlem i ECO Platform´s arbete kan få använda ECO Platform´s logotyp på sin EPD. De kallas då ECO EPD´s.

Breddning av ECO Design-koncepter till nya produktgrupper
En del produkter måste uppfylla vissa minimikrav på energieffektivitet. Innan sådana produkter introduceras på EU-marknaden måste de uppfylla vissa krav enligt ECO Design-direktivet. Det gäller i första hand produkttyper som behöver en förhållandevis stor mängd energi under sin användning, t.ex. värmepannor, datorer och hushållsapparater.

Ekodesigndirektivet innehåller två typer av krav: specifika krav och allmänna krav. Specifika krav anger exakta gränsvärden för t.ex. högsta tillåtna energiförbrukning eller minsta mängd återvunnet material som ska användas i produktionen. Allmänna krav innebär att:

  • produkten måste vara energieffektiv eller återvinningsbar,
  • information måste ske om hur produkten ska användas och underhållas för att minimera miljöpåverkan, samt att
  • en livscykelanalys för produkten måste genomföras för att undersöka alternativa designlösningar och förbättringsmöjligheter.

Tillämpning av alltmer strikta minimikrav leder till att produkter som inte uppfyller bestämmelserna inte längre får säljas i EU-länderna. Ett exempel på detta är glödlampor som successivt nu fasas ut.

Eko-designdirektivet måste följa harmoniserade standarder och antas av de europeiska standardiseringsorganen Cenelec och CEN. Produkter som uppfyller dessa standarder antas också uppfylla kraven i de s.k. genomförandeåtgärderna som beslutas av varje medlemsland. Fler harmoniserade EU-standarder håller på att tas fram för att förtydliga ekodesignreglerna. I detta arbete ingår att bredda konceptet till nya produktgrupper utöver de som nu omfattas av direktivet.

CE-märkning

Harmonisering av Product Category Rules – PCR
För att kunna uppfylla marknadens högt ställda förväntningar på flera praktiska tillämpningar för kommunikation av produkters miljöprestanda måste miljödeklarationer, EPD, uppfylla särskilt strikta metodkrav. För att kunna uppnå dessa mål krävs att man fastställer gemensamma och allmänt accepterade regler för att garantera att likartade beräkningssätt används när man upprättar miljödeklarationer. Olika produktgrupper skiljer sig emellertid åt i flera avseenden, inte bara sina inneboende miljöegenskaper. Detta kräver att särskilda regler upprättas för olika produktgrupper, så kallade produktkategoriregler, Product Category Rules (PCR). Utarbetandet av PCR följer ett strikt förfarande och ett tillvägagångssätt under flera av de ingående faserna: initiering, förberedelser, samråd, konsultation, godkännande och offentliggörande, samt uppdatering. Detta finns beskrivet i två internationella standarder – ISO 14025 om miljödeklarationer och ISO/TS 14027 om Utveckling av PCR.

I takt med den ökande användningen av EPD har också ett flertal PCR:er utarbetats från olika programoperatörer. Utan samordning och harmonisering av PCR:er för finns en risk för förvirring om det finns flera PCR:er att tillgå på marknaden för samma produktgrupper. För att undvika detta har ISO nyligen påbörjat arbete med en ny standard (ISO/TS 14029) om Ömsesidigt erkännade mellan EPD programoperatörer (Mutual Recognition between EPD programme operators). Denna standard kommer i stor utsträckning att utarbeta riktlinjer och vägledning för harmonisering av PCR.

Att öppet publicera PCR, vilket är ett krav vad avser EPD, innebär ett ansvar för en programoperatör, då en allmän regel att denna PCR ska kunna användas av alla intressenter istället för att utveckla egna likadana. Detta ansvar kan upprätthållas genom att följa vissa rutiner, likt ett miljöledningssystem. Detta föreslås ske genom ett s.k. PCR Management System, som beskriver tillvägagångssätt för olika utgångspunkter – användning av existerande PCR, gemensamutformning av nya PCR och användning av delar av existerande PCR med vissa kompletteringar.

[1] ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef_pilots.htm

[2] www.eco-platform.org

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

|  Uppdaterad: 2019-09-05