Vad händer i vår omvärld - en omvärldsanalys


Under de senaste 5 – 10 åren har ett flertal initiativ och trender tillkommit inom upphandlingsområdet, till stor del på det internationella planet. Metoder och verktyg har utvecklats, som ISO- och CEN-standarder, metodutveckling från EU-kommission, initiativ och samarbete inom näringslivet, mellan branschorganisationer och genom forskning och utveckling.

CE-märkning


Det är viktigt att utgå från internationellt arbete när det gäller aktiviteter inom upphandlingsområdet i Sverige för att fånga upp metodutveckling, förbättringar och praktiska erfarenheter som kan vara till nytta för cirkulär upphandling på ett eller annat sätt. Några av de viktigaste av dessa aktiviteter redogörs för under följande rubriker: 

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

|  Uppdaterad: 2019-09-05