Moment under tillämpning av upphandlingslagstiftningen


Anbudsgivning, utvärdering och tilldelning av kontrakt
Upphandlingskrav kan ställas på olika nivåer i en anbudsgivning. En upphandlare kan, efter egna behov och ambitioner, med hjälp av tillgänglig marknadsinformation och vägledning om lämpliga kriterier bestämma vilka nivåer som ska användas. Krav kan ställas på olika sätt i ett upphandlingsdokument. För att ett tilldelningskriterium ska vara tillåtet att använda vid anbudsgivningen måste det vara icke-diskriminerade, proportionerligt, jämförbarhet och relevant.

Kvalificeringskrav (obligatoriska krav på leverantören) ställs på leverantörens tekniska och yrkesmässiga förmåga och kapacitet. Sådana uppgifter är generellt sett enkla att få fram från en anbudsgivare och det räcker om de redovisas i ett inledande kontraktssamband.

Teknisk specifikation (obligatoriska krav på varan/tjänsten/entreprenaden) beskriver föremålet för upphandlingen och kan utformas med hänvisningar till standarder eller utfall av tester om funktion och prestanda.

Tilldelningskriterier (utvärderingskriterier) innehåller olika aspekter för att fastställa vilket anbud som är det mest ekonomiskt fördelaktiga. Sådana kriterier är bra att använda i de fall det kan vara svårt att välja lämplig leverantör utifrån den övriga information som begärs in i anbudsunderlaget. Utvärderingskriterier kommer framför allt till sin rätt när man vill stimulera fram marknadstillgång till allt bättre hållbara produkter, som t.ex. produkter för återbruk och återvunna material och produkter.

Kontraktsvillkor är krav som ställs på leverantören eller varan/tjänsten och är villkor som ska uppfyllas under kontraktets utförande. De kan få en dominerande roll i då de inte behöver vara uppfyllda i samband med tidpunkten för kontraktsskrivning utan succesivt kan införas under kontraktstiden. På detta sätt kan man ”fasa in” intressanta leverantörer som på sikt har god förmåga att uppfylla krav till fullo. För möjligheten att cirkulera material och produkter kan kontraktsvillkor vara mycket användbara då leverantörer kan ges tid att undersöka möjligheter till att erbjuda produkter för återbruk och återvunna material och produkter.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

|  Uppdaterad: 2019-09-05