Moment efter tillämpning av upphandlingslagstiftningen


Uppföljning
Uppföljningsarbetet har i många sammanhang identifierats som ”den saknade länken” i upphandlingsprocessen. Detta beror ofta på att det inte finns tillräckliga resurser avsatta för att på ett tillfredsställande sätt kontrollera och följa upp att leveranser sker i enlighet med givna krav ställda i upphandlingen. När väl kontrakt tecknats med en eller flera leverantörer är det således av stor vikt att beställaren avsatt resurser för kontroll och uppföljning. Det är särskilt viktigt vad avser marknadens tilltro till den offentliga upphandlingen att kontroll och uppföljningar löpande genomförs i praktiken. Det finns annars en risk för att mindre seriösa leverantörer lämnar anbud på delvis felaktiga grunder om de i förväg vet att beställaren inte kontrollerar de produkter som köps in.

Det är inte ovanligt att en beställares organisationsstruktur är sådan att förberedelser inför en upphandling samt genomförande av anbudsförfarandet och tilldelning av kontrakt sker i en del av organisationen medan avrop sker i en annan. I sådana situationer är det av stort värde att försöka sammankoppla dessa funktioner, och kanske även med andra organisatoriska enheter där det sker miljöstrategiskt arbete, för att på detta sätt effektivisera det samlade upphandlingsarbetet.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

|  Uppdaterad: 2019-09-05