Regelverk för upphandling


Offentlig upphandling är omgärdad av flera krav som ingår i upphandlingsregelverket. Detta har sitt ursprung i EU:s direktiv om offentlig upphandling. Det innebär att varje land ska inkludera dessa riktlinjer i egen nationell upphandlingslagstiftning, men kan göra vissa tillägg för speciellt angelägna frågeställningar.


Cirkulär upphandling är en relativ ny företeelse med i princip ingen detaljerad vägledning i centrala regelverk eller nationell strategi. Cirkulär upphandling kan därför behöva pröva olika former av möjliga sätt som tillämpas i upphandlingar, vilka kortfattat redovisas under följande rubriker:


Lagen om offentlig upphandling (LOU) tar inte ställning till vad som ska upphandlas men väl hur den ska gå till. Upphandlingsprocessen består av flera operativa moment vilka kan uppdelas i tre administrativa faser - före, under och efter tillämpning av upphandlingslagstiftningen.

 

Illustration av alla de moment som vanligtvis ingår i upphandlingsprocessen

Illustration av alla de moment som vanligtvis ingår i upphandlingsprocessen


Det är inte alla moment inom upphandlingsprocessen som omfattas av upphandlingslagstiftningen. Det gäller behovsanalysen, marknadsanalysen samt kontroll och uppföljning. Dessa områden är i många fall minst lika viktiga som de övriga momenten. Förutom dessa vanliga upphandlingsmoment finns även andra förfaranden som anpassats för olika specifika förutsättningar.

Offentlig upphandling styrs av olika lagar som reglerar på vilket sätt det offentliga ska göra sina upphandlingar. De bygger på fem grundläggande principer – icke diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande. I första hand styrs upphandlingar enligt reglerna i:

  • lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU),
  • lagen (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), samt
  • lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK)

De olika lagarna tar sikte på olika typer av upphandlingar beroende på bland annat vem beställaren som gör inköpen är och vad som köps in. Upphandlingar inom områden där cirkulära materialflöden i ett livscykelperspektiv kan vara aktuellt kan vara förhållandevis omfattande och inkludera både beställare, leverantörer och underleverantörer. Det gör att flera av de gällande regelverken kan bli aktuella att använda, såsom upphandlingar av koncessioner. Storleksordningen av upphandlingar av dessa slag gör att de ofta faller över tröskelvärdena, vilket också medför ett flertal möjligheter till innovation och utveckling under arbetets gång.

För detaljer kring LOU hänvisas till Upphandlingsmyndighetens hemsida – www.uhmynd.se.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

|  Uppdaterad: 2019-09-05