Varför investera i gröna lösningar med hög biologisk mångfald?

Detta är en vägledning för att sprida kunskap och erfarenheter om gröna lösningar i den täta staden. Förhoppningen är att den ska inspirera den som beställer eller bygger nya, eller renoverar gamla fastigheter att våga investera i nya typer av grönytor som passar i den allt mer förtätade staden. Här redovisas lärdomar och erfarenheter utifrån ett organisatoriskt perspektiv. För vidare perspektiv kring gröna lösningar i den täta staden rekommenderas skriften ”Biologisk mångfald i den täta staden – Tips och erfarenheter kring gröna lösningar” där delar i denna vägledning används som underlag.

Sammanfattning

Det finns många olika motiv och drivkrafter varför en fastighetsägare eller projektutvecklare ska investera i en grön anläggning eller yta med hög biologisk mångfald på sin fastighet. Men det finns också flera hinder. De är främst ekonomiska krav som hindrar och försvårar för fastighetsbolag och entreprenadbolag att prioritera och genomföra investeringar i gröna lösningar. Främst två drivkrafter skulle kunna påverka denna prioritering.

1) Den första är krav från exempelvis miljöcertifieringar eller andra lokala eller nationella krav som ska följas. 2) Den andra är att lyfta fram de nyttor som blir tillgodosedda då lösningen installeras och på så sätt motivera investeringen, t.ex. ekosystemtjänster. Ekonomin kan också bli en drivkraft om investeringen kan beskrivas utifrån andra aspekter än kostnaden. Exempelvis genom att lyfta fram möjligheter för värdeökning av fastigheten och eventuella marknadsföringsmöjligheter. Att använda ytor med hög biologisk mångfald vid marknadsföring anses i denna undersökning som en viktig drivkraft med koppling till bostäder men inte för lokaler.

Vid genomförda utvärderingar av anläggningar utifrån ett organisatoriskt perspektiv har hela värdekedjan studerats, från idé till förvaltning. Lärdomar som framkommit i utvärderingen visar att ett lyckat slutresultat är beroende av:


• en tidig samverkan mellan samtliga aktörer genom hela processen
• en tydlig och tidig vision och målbild som följer med och kommuniceras i alla led, hela vägen från idé till förvaltning.
• en noggrann kunskapsöverföring vid eventuellt personalbyte
• en tydlig ansvarsfördelning gällande drift och driftorganisation, i god tid innan anläggningen är på plats.
• engagerade, kunniga och kompetenta medverkande.

Prenumerera på våra nyhetsbrev