1. Startsida
  2. Vad är LCA, PCR och EPD
träd med rötter

Vad är LCA, PCR och EPD

Livscykelperspektivet innebär att upphandlare och leverantörer kommer i kontakt med nya begrepp. Här förklarar vi några av de vanligast förekommande.

För att beräkna en produkts föroreningsutsläpp och miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv brukar man göra en livscykelanalys (LCA). Resultaten som kan komma till användning i upphandlingssammanhang presenteras oftast i form av en miljövarudeklaration, en EPD (Environmental Product Declaration) som exempelvis beskriver den samlade klimatpåverkan av en produkt i ett livscykelperspektiv. För att EPD:er ska bli jämförbara krävs det att de räknas fram på samma sätt. För detta finns produktspecifika beräkningsregler som kallas för produkspecifika beräkningsregler, PCR (Product Category Rules).

Det är anbudsgivaren som tar fram LCA-underlagen och EPD:n, alternativt anlitas någon som gör det, men tänkt på att du som upphandlar ställer krav på att detta ska göras efter vissa förutsättningar.

Vad är LCA?

Den metod som är internationellt erkänd i upphandlingssammanhang för att beräkna och beskriva produkters miljöprestanda i ett helhetsperspektiv kallas för livscykelanalys, ofta förkortad LCA.

LCA används vanligtvis för att beräkna och kvantifiera en produkts föroreningsutsläpp och miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. Sådana beräkningar presenteras ofta i så kallade miljövarudeklarationer, EPD:er. Läs mer om LCA i ett livscykelperspektiv här.

PCR - Förutbestämda beräkningsregler underlättar arbetet

De flesta produkter som upphandlas skiljer sig åt gällande var i produktens livscykel den största klimatpåverkan sker. Detta gör att LCA-beräkningarna behöver anpassas för olika produkter. Denna anpassning sker genom att utarbeta så kallade produktspecifika beräkningsregler, PCR (Product Category Rules). Syftet med PCR är i princip detsamma som när man inom miljömärkningen utarbetar miljömärkningskriterier för olika produkter.

En upphandlare som vill upphandla klimatanpassade produkter rekommenderas att ställa krav på beräkningar av produktens klimatpåverkan genom att hänvisa till den aktuella PCR:n för produkten i sitt upphandlingsdokument. Genom att anbudsgivarna redovisar sin produkts klimatpåverkan beräknat på samma sätt med en EPD, kan upphandlaren direkt jämföra de olika anbuden i detta avseende. En upphandlare behöver därför inte vara särskilt kunniga i LCA eftersom alla relevanta ställningstaganden i beräkningsmetoderna redan hanterats inom PCR:n.

Klimatanpassad upphandling med hjälp av EPD är därför enkelt att tillämpa i praktiken. Ställ krav på beräkningar av en produkts klimatpåverkan enligt en viss PCR och se till att anbudsgivarnas redovisning genom en EPD har genomgått en tredjepartsverifiering. Informationen är enkel att använda i anbudsutvärderingen eftersom resultaten är jämförbara.

PCR Partnership Programme

Den internationella standarden om EPD (ISO 14025), rekommenderar alla att använda befintliga beräkningsregler (PCR:er) istället för att utarbeta nya inom samma produktområde. Syftet är att undvika ett överflöd av likartade PCR:er på marknaden vilket kan förvirra organisationer på marknaden som är intresserade av att utarbeta och registrera EPD:er.

Programoperatörer som tar fram PCR:er rekommenderas utnyttja tillgängliga PCR:er antingen som de är utformade eller delar av dem som komplettaras med andra relevanta inslag. Det öppnar för en stor risk att olika varianter av den ursprungliga PCR:en då finns tillgängliga på marknaden samtidigt om inte detta sker under strikt ordnade former. Harmonisering av PCR har därför blivit ett viktigt utvecklingsområde för de programoperatörer som tillhandahåller EPD:er. Målet är att utveckla ett nära samarbete mellan programoperatörer för att säkerställa likartade och konsistenta PCR:er på marknaden.

Det Internationella EPD® systemet har initierat former för internationellt harmonisering av PCR-samarbete kallat PCR Partnership Programme (PPP). Målet med samarbetet är att:

  • Initiera nära och konstruktiva samarbeten mellan programoperatörer för att minimera missbruk och missförstånd om gemensam användning av PCR
  • Undvik onödiga dubbleringar av PCR på marknaden inom samma produktområden
  • Bidra till allmän acceptans av ökad tilltro och användning av PCR

Mer information och hur du deltar hittar du här: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Begrepp och termer

LCA = Life Cycle Assessment, livscykelanalys
PCR = Product Category Rules, produktspecifika regler för LCA-beräkningar
EPD = Environmental Product Declaration, miljövarudeklaration
CO2-ekv = Summamått för en produkts klimatpåverkan, ett uttryckssätt för så kallade koldioxidekvivalenter. Ju högre siffra på koldioxi­dekvivalenten desto större klimatpåverkan