1. Startsida
  2. Om programmet
Tre vita stolar och en grön i rad

Om programmet

IVL Svenska Miljöinstitutet har startat programmet klimatanpassad och cirkulär upphandling för att främja framtida offentlig upphandling i ett livscykelperspektiv. Samtidigt tillhandahålls information och rekommendationer för upphandlare och leverantörer med förhoppning om att underlätta deras arbete.

Tiden är knapp för att offentlig upphandling i större omfattning ska kunna bidra till att Sverige uppnår sina klimatåtaganden och introducera en cirkulär ekonomi. En viktig del är att introducera lättillgängliga verktyg så att mätbara upphandlingskriterier kan tillämpas i ett livscykelperspektiv. En annan viktig del är att med hjälp av pågående marknadsinsatser sammanställa och översiktligt tillhandahålla förslag till upphandlingskriterier för cirkulära material och produkter.

Utgångspunkter för programmet har beskrivits i bakgrundsrapporten Upphandla klimatsmart och cirkulärt i ett livscykelperspektiv (ladda ner rapporten här Pdf, 6.6 MB, öppnas i nytt fönster.). Här konstateras att det sedan många år finns flertalet utarbetade standarder för offentlig upphandling i ett livscykelperspektiv. Olika praktiska upphandlingsverktyg finns också redan tillgängliga.

På senare år finns det även flera miljöpolitiska utgångspunkter och underlag som pekar på behovet av nya former för den offentliga upphandlingen. Det gäller att på ett effektivt sätt uppnå klimatmål och samtidigt bidra till en cirkulär ekonomi. Syftet med IVL:s program är att knyta ihop dessa olika utgångspunkter och underlag till ett gemensamt mål, nämligen att uppnå våra nationella miljömål och de globala hållbarhetsmålen.

illustration av flöde

Programmet är en sammanslagning av flera parallella projekt huvudsakligen Offentlig upphandling som ett klimatpolitiskt styrmedel finansierat av Vinnova och tre sammanhängande RE:Source-projekt: Upphandlingskriterier av cirkulära produkter, Upphandlingsmodell för cirkulära material- och produktflöden och Cirkulär upphandling i praktiken. Programmet kommer att utvidgas i takt med att nya projekt och uppdrag med klimat och cirkulär inriktning tillkommer.

Inom området klimatpolitiskt styrmedel pågår även ett arbete med nya ansökningar för att utöka forskningsområdet till ett något vidare begrepp vilken innefattar klimatkompensation och samhällsplanering i ett livscykelperspektiv.

Programmets aktiviteter i åtta delar:

  • Informationsspridning och internationell bevakning
  • Klimatmål för offentlig upphandling
  • Digitalisering av miljöinformation
  • Utarbetande av PCR-regler och cirkularitetsdeklarationer
  • Överensstämmelse med upphandlingslagstiftningen, LOU
  • Upphandlingsmodell för cirkulära produkter
  • Praktiska fallstudier och branschsamverkan
  • Utveckling och etablering av en sökbar databas för upphandlingskriterier

Programdelen klimatanpassad upphandling

Mer specifika mål inom programdelen klimatanpassad upphandling är att presentera förslag till hur upphandlande organisationer kan ställa mätbara klimatmål som utgår från LCA-baserade och kvantifierbara upphandlingskriterier. Detta ska hjälpa till i både planering, genomförande och uppföljning av upphandlingar med ett uttalat klimatfokus.

Programdelen cirkulär upphandling

Mer specifika mål inom programdelen cirkulär upphandling är att kartlägga och beskriva upphandlingar där cirkulära upphandlingskriterier använts. I nära branschsamverkan identifieras material- och produktgrupper som särskilt lämpar sig för att ingå i upphandling och det etableras även ett aktörsnätverk med experter inom området för att i en nära samverkan utarbeta allmänt accepterade upphandlingskriterier. Anslut dig till nätverket här.

Bakgrund till programmet

Våra samhällen står inför ett paradigmskifte. Linjära resursflöden måste bytas mot cirkulära, en helt nödvändig omställning om vi ska kunna möta utmaningarna på klimatområdet. Sverige har långt kvar till att ett praktiskt genomförande av material och produkter av olika slag ska kunna cirkulera i samhället, från råvara till produkt och tillbaka till en råvara av god kvalitet.

Bakgrunden till programmet är den alltmer alarmerande klimatfrågan och betydelsen av den offentliga upphandlingen som ett klimatpolitiskt styrmedel. Flera miljöpolitiska utfästelser har gjorts om offentlig upphandling som ett kraftfullt verktyg i frågan. För att Sverige ska kunna infria sina internationella klimatrelaterade åtaganden med löften om mycket stora reduceringar av växthusgasutsläpp måste detta bli verklighet. Inga generella klimatmål finns satta för den offentliga upphandlingen men regeringen har nyligen i sin klimatpolitiska handlingsplan bedömt att Miljömålsberedningen bör få i uppdrag att bereda frågan om mål för konsumtionsbaserade utsläpp.

Vad som fattas i dagens upphandlingsarbete är möjligheten att kunna kvantifiera, planera och följa upp satsningar inom klimatområdet vilket är en nödvändighet i arbetet med att nå klimatmålen. För att kunna göra det krävs ett livscykelperspektiv vilket bland annat betonas i den Nationella Upphandlingsstrategin. Det finns sedan lång tid internationella standarder tillgängliga med särskild inriktning på användning för offentlig upphandling, också i Sverige. Den Nationella Upphandlingsstrategin betonar också vikten av använda internationella standarder.

Forskare och internationella organisationer har med stort allvar framhållit att begränsade naturresurser kan utgöra ett allvarligt hot mot en hållbar utveckling. I Sverige har resursfrågor av detta slag ofta blivit föremål för diskussioner om hur vi bör reglera avfallshantering. Deponering är inte längre en huvudsaklig metod för att bli av med avfall, istället bör material och produkter återanvänds och återvinnas i allt fler fraktioner. Det är en stor utmaning att skapa förståelse för, och etablera ett långsiktigt system för effektiv hushållning med naturresurser, särskilt på grund av den ökande konsumtionen i världen medgränsöverskridande handel.

Upprättande av ett register för upphandlingskriterier i ett livscykelperspektiv

Programmet kommer att utarbeta LCA-baserade upphandlingskriterier för vanligt förekommande produktgrupper i ett klimatsammanhang. En viktig utgångspunkt är de så kallade produktspecifika regler (Product Category Rules, PCR) som ingår i det Internationella EPD® systemet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och som administreras av EPD International AB. Upphandlingskriterier kommer att sammanställas utifrån ett cirkulärt perspektiv baserat marknadsmässiga aktiviteter. Förslag till nya former av cirkulära upphandlingskrav ingår i ett av IVL-projekten som ingår i det här programmet.

Programmet kommer att tillhandahålla ett enkelt och öppet sätt att redovisa de resulterande upphandlingskriterierna. Arbetet har påbörjats med att lansera ett öppet, sökbart och projektanknutet dataregister för upphandlingskriterier i ett livscykelperspektiv. På sikt är målet att detta ska överföras till centrala upphandlingsstödjande instanser.

Samarbetspartners

Ett drygt 30-tal samarbetspartners från olika delar av samhället deltar såhär långt i programmet.

Privata aktörer: Berendsen Textil Service AB, NCC Infrastructure AB, EPD International AB, Nordish and Friends AB, TCO Development, Norrvatten, KAM Hållbar IT, Sydvatten, Vafab, Tarkett, SYSAV

Städer, kommuner och regioner: Göteborgs stad, Malmö stad, Linköpings stad, Uppsala kommun, Sundbyberg stad

Officiella instanser och myndigheter: Region Stockholm, Trafikverket¸ Linnéuniversitetet, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Hållbar Utveckling Skåne, SKL Kommentus, Sveriges Kommuner och Regioner, Återvinningsindustrierna, Delegationen för cirkulär ekonomi, Naturvårdsverket, Kansliet för hållbar upphandling

Internationella samarbetspartners: Circular Flanders (Belgien), OVAM (Belgien), Rijkswaterstaat (Nederländerna)