1. Startsida
 2. Tips och råd
Ett tomt konferensrum

Tips och råd för att tänka cirkulärt

Här nedan får du tips och råd på hur du ska tänka cirkulärt vid upphandling.

 • Håll löpande kontakt med potentiella anbudsgivare och leverantörer före och efter upphandlingar för ett gemensamt informationsutbyte om cirkulära material och produkter
 • Ställ krav på leverantörer att de samlar upp och tillhandahålla begagnade, återvunna och återvinningsbara material och produkter i anvisade lagerlokaler

Läs mer om cirkulär upphandling här.

 • Ta vara på material- och produktspill som blir över efter tillverkning och se till att sådant material samlas upp och tillhandahålls även för andra andra tillverkande företag/leverantörer eller andra intressenter
 • Förbered att kunna tillhandahålla uppgifter om offererade produkters miljöprestanda avseende cirkularitet i ett livscykelperspektiv
 • Information behöver finnas tillgänglig under hela produktens livslängd. Produkterna behöver vara enkla att identifiera i olika söksystem
 • Utgå från att framtida upphandlingar kommer att innehålla mer långtgående upphandlingskrav för användning av begagnade, återvunna och återvinningsbara material och produkter
 • Etablera olika former av affärsmodeller som gör att produkterna kan utnyttjas så effektivt som möjligt, t.ex. efterfrågade funktioner, uthyrning/leasing och underhållstjänster
 • Utforma produkter för så lång livslängd som möjligt

 • Ta del av resultat från forskningsverksamheter för kunskapsuppbyggnad om klimatanpassad och cirkulär upphandling
 • Öka informationsinsatser om betydelsen av cirkulär upphandling och hänvisa till allehanda vedertagna informationskällor

 • Samordna och upprätthåll gemensamma rutiner med andra branscher för att ta tillvara på begagnade, återvunna och återvinningsbara material och produkter i samband med genomförande av offentliga kontrakt
 • Påbörja arbete med att etablera en öppen nationell produktdatabas med lättillgänglig information om tillgång till begagnade, återvunna och återvinningsbara material och produkter på marknaden

 • Utlys regelbundet uppdrag åt experter att identifiera produktgrupper där kunskap om cirkulära material är tillräckligt god som underlag för att utarbeta upphandlingskriterier
 • Inför ett krav vid avrapportering av forskningsaktiviteter om cirkulär upphandling avseende bedömning och rekommendationer för användning av resultaten för praktiskt upphandlingsarbete

 • Lyft fram och betona den cirkulära upphandlingen som ett effektivt verktyg för att reducera våra konsumentrelaterade klimatutsläpp (också i andra länder)
 • Se över lagstiftningen så att det inte förekommer legala hinder för omställning till ett cirkulärt samhälle exempelvis inom områdena avfallslagstiftning och producentansvar
 • Inför en ”bör-regel” i upphandlingslagstiftningen för att öka tillämpning av cirkulära materialflöden i offentlig upphandling

 • Öka engagemang i nätverk för en bredare samverkan mellan samhällets aktörer för gemensamma överenskommelser och aktiviteter om cirkulär upphandling