1. Startsida
  2. Så här gör du
  3. Klimatanpassad upphandling
En åker

Klimatanpassad upphandling

Att upphandla med klimathänsyn innebär ofta att ställa krav på energiprestanda vid tillverkning och användning av produkter samt installationer och byggentreprenader. Det premierar också förnybara resurser och bränslen.

Klimatanpassad upphandling är enkel att tillämpa i praktiken. Ställ krav på beräkningar av en produkts klimatpåverkan enligt en viss PCR och se till att anbudsgivarnas redovisning genom en EPD har genomgått en tredjepartsverifiering. Informationen är enkel att använda i anbudsutvärderingen eftersom resultaten är jämförbara. Läs mer om PCR här.

Vid upphandling av tjänster av olika slag kan man till exempel ställa krav på effektivare transporter med låg bränsleförbrukning och ökad andel drivmedel från förnybara källor. Att uppfylla sådana miljökrav leder till minskade utsläpp av växthusgaser från leverantörer men kom ihåg att även se över andra utsläpp som kan vara betydande om man ser produkter eller tjänster i ett miljömässigt helhetsperspektiv. För att göra det krävs det att man ser utsläppen i ett livscykelperspektiv.

Direkta och indirekta miljökrav

Utifall du ser formuleringen direkta eller indirekta miljökrav följer här några rader om av vad det innebär. Begreppet klimatanpassad upphandling är knutet till användning av direkta miljökrav.

Standarder och förordningar om energiprestanda, energimätningar eller olika former av miljömärkningar med energiinriktning brukar kallas för ”indirekta klimatkrav” till skillnad från klimatkrav som resulterar i kvantitativa mått såsom i CO2-ekvivalenter. De kallas ofta för ”direkta miljökrav”.