1. Startsida
 2. Så här gör du
En gågata med hus på vardera sida

Så här kan du göra när du ska upphandla

Genom att ställa relevanta krav vid upphandling kan du minska miljöutsläppen från produkter och tjänster. Här följer några tips om hur du kan gå till väga vid upphandling där livscykelperspektiv inkluderas. 

Läs mer om detaljerade metoder för klimatanpassad respektive cirkulär upphandling här:

Så här upphandlar du med hjälp av EPD:er:

 1. Ett viktigt första steg är att noga tänka igenom det som ska upphandlas. Det görs vanligtvis i en behovsanalys, vilket är det första steget i upphandlingsprocessen.
 2. Gör en marknadsanalys för att undersöka om det finns miljöinformation tillgänglig i form av miljövarudeklarationer EPD (Environmental Product Declaration) för den aktuella produkten. Det ger dig en överblick över produktens miljöegenskaper vilket ofta underlättar för upphandlare i att ställa lämpliga krav.
 3. Undersök om det finns PCR:er (Product Category Rules) publicerade för den aktuella produkten och ställ krav på att anbudsgivare ska ta fram en EPD baserad på denna.
 4. Se till att EPD:n har genomgått en tredjepartsverifiering. (Se förklarting för EPD och PCR längre ner på sidan)
 5. När du jämför olika anbudsgivares EPD:er, vara försiktig i att uttala dig om vilken av EPD:erna som har minst klimatpåverkan om de framtagna sifferunderlagen på något vis skiljer sig åt. Det innebär nämligen att EPD:erna inte är direkt jämförbara eftersom man inte har räknat fram materialet på samma sätt.
 6. Ett tips är att följa upp resultaten av inlämnade EPD:er så att du vid kommande upphandlingar kan ställa tuffare klimatkrav som en följd av pågående produktutveckling.

Enkelt förklarat kan man säga att en EPD är som en innehållsförteckning för en vara eller en tjänst som beskriver dess miljöpåverkan. En EPD säger inte att produkten är "bra" eller "dålig" ur miljösynpunkt, utan deklarerar helt oberoende själva innehållet. En PCR beskriver hur beräkningarna för deklarationen ska göras så att EPD:erna blir framtagna på samma sätt och därmed jämförbara.

Att ställa krav på EPD vid upphandling

En upphandlare som vill upphandla klimatanpassat för en viss produkt rekommenderas att ställa krav på beräkningar av produktens klimatpåverkan genom att hänvisa till en aktuell PCR för denna produkt i sitt upphandlingsdokument. Genom att anbudsgivarna redovisar sin produkts klimatpåverkan beräknat på samma sätt genom en miljövarudeklaration, EPD, kan upphandlaren direkt jämföra de olika anbuden i detta avseende. På så vis behöver upphandlaren själv inte räkna ut miljöpåverkan och därmed inte vara särskilt kunnig i LCA eftersom alla relevanta ställningstaganden i beräkningsmetoderna hanterats inom PCR:n.

Det är viktigt att LCA-beräkningarna görs på ett likartat sätt för samma typ av produkter så att resultaten från EPD:erna i anbuden sedan går att jämföra. LCA-beräkningar baserade på PCR:er är det enda vedertagna upphandlingsverktyg som finns för att underlätta bedömningar av produkters miljöprestanda mellan inkomna anbudsunderlag.

Anbudsgivarens ansvar:

Det är anbudsgivaren som tar fram LCA-underlagen och EPD:n, alternativt anlitar någon för detta, men det är viktigt att du som upphandlar ställer krav på att detta ska göras.

Anbudsgivaren ska också se till att EPD:erna är granskade och godkända av en extern verifierare, oavsett om de är framtagna av anbudsgivaren själv eller en extern part. En anbudsgivare som anlitar en extern part gör det bäst genom att begära in ett antal offerter från konsulter för att säkerställa en bra utförd tjänst till ett rimligt pris. Information om lämpliga verifierare finns ofta på de så kallade programoperatörnas (de som utfärdat PCR:n) hemsidor.

Du måste inte vara LCA-expert, men ställ tydliga krav

Det är viktigt att ha en helhetsbild av klimatpåverkan för att kunna ställa krav på de områden i en produkts livscykel där de största utsläppen sker. Som upphandlare behöver du inte vara djupt kunnig inom livscykelanalyser LCA. Däremot måste du kunna förklara varför det är viktigt med en helhetsbild av produktens miljöpåverkan för att bland annat kunna besvara anbudsgivares eventuella frågor om de ställda kraven.

Var hittar man PCR:er och EPD:er?

De flesta PCR:er finns i dagsläget för produkter inom byggsektorn, följt av livsmedelssektorn, pappersprodukter, maskinutrustning, bränslen, kemikalier och möbler. Utarbetande av nya PCR:er pågår, framförallt inom de områden som Upphandlingsmyndigheten tillhandahåller hållbarhetskriterier för (upphandlingsmyndigheten.se).

PCR:er och EPD:er tas fram av så kallade programoperatörer som tillhandahåller denna information på sina hemsidor. Programoperatörer finns i olika länder och är oftast verksamma på ett nationellt plan. Det EPD-program som startades i Sverige är däremot internationellt och verksamt på en global marknad i 50 länder. Det kallas för det internationella EPD® systemet. På deras hemsida hittar du till exempel:

 • Information om olika programoperatörer runt om i världen med länk till deras hemsidor
 • En sökbar databas med PCR:er för ett 100-tal PCR:er som går att ladda ned
 • Tillgång till ca 1 500 EPD:er för olika produktgrupper

Informationen på sidan står idagsläget på engelska.

Om det inte finns någon PCR för den produktgrupp man vill upphandla kan en sådan PCR utarbetas under ledning av personal i det internationella EPD® systemet.

Därför är det mycket fokus på byggsektorn

Upphandlingsarbete med kriterier baserade på LCA-beräkningar, PCR:er och EPD:er, har börjat komma till allt större användning som en följd av den pågående internationella klimatdebatten och behovet av en cirkulär ekonomi. Den största användningen hittills sker inom byggsektorn mycket beroende på den stora klimatpåverkan som sker i samband med byggnation och infrastruktursatsningar men också som en följd av de stora mängder avfall som detta leder till. Förslaget till en ny lag om klimatdeklarationer vid nybyggnation är också ett led i detta.

Olika upphandlingsstrategier

 • Upphandling av produkter baserat på cirkulära kriterier
 • Upphandling av nya och innovativa cirkulära produktkoncept
 • Upphandling av leverantörer med nya cirkulära affärsmodeller
 • Upphandling som stöder “industriell symbios” och cirkulära ekosystem

Upphandla klimatsmart och cirkulärt i ett livscykelperspektiv (pdf)

Klicka här föratt ladda ner en vägledning för offentlig upphandling (pdf). Pdf, 2.5 MB.

Begrepp och termer

LCA = Life Cycle Assessment, livscykelanalys
PCR = Product Category Rules, produktspecifika regler för LCA-beräkningar
EPD = Environmental Product Declaration, miljövarudeklaration
CO2-ekv = Summamått för en produkts klimatpåverkan, ett uttryckssätt för så kallade koldioxidekvivalenter. Ju högre siffra på koldioxi­dekvivalenten desto större klimatpåverkan