1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-12-19] Utredning: Plastanvändningens negativa miljöpåverkan går att minska
Pressmeddelande | 2018-12-19

Utredning: Plastanvändningens negativa miljöpåverkan går att minska

Inrätta en nationell plastresurs och öka efterfrågan på återvunnen plast med hjälp av ekonomiska styrmedel. Det är några av de förslag som utredningen Hållbara plastmaterial ger i sitt betänkande till regeringen.

IVL:s avfallsexpert och regeringens särskilda utredare Åsa Stenmarck överlämnar den 19 december betänkandet ”Det går om vi vill – förslag till en hållbar plastanvändning" (SOU 2018:84) i samband med en presentation som hålls på miljö- och energidepartementet.

– Plast har många fördelar men det finns också många utmaningar kopplat till den stora användningen. Ett problem är att vi konsumerar mer och mer. Ett annat är att återvinningen inte fungerar optimalt vilket gör att stora värden går förlorade ur systemet idag. För att få ett hållbart och cirkulärt system måste den återvunna plasten bli mer konkurrenskraftig, säger Åsa Stenmarck.

Utredningen redovisar en rad förslag som kopplar till de tre områdena smartare användning, ökad och säker materialåtervinning samt förnybar råvara. Utredningen har i sin delredovisning även belyst vilka plastföremål som står för en stor del av nedskräpning och riskerna för att termerna biobaserad och bionedbrytbar misstolkas.

Förslagen belyser bland annat vikten av en ändrad konsumtion av plast, att det behövs ekonomiska styrmedel för att skapa en ökad efterfrågan på återvunnen råvara och att regeringen bör överväga att införa en klimatkompensationsavgift för fossil plastråvara. Offentlig upphandling lyfts också fram som ett kraftfullt verktyg för att ställa om till en mer hållbar användning av plast.

– En av de viktigaste slutsatserna är att det går att minska den negativa miljöpåverkan från vår plastanvändning. Men det går inte att tro att omställningen ska komma genom konsumentmakt. Det krävs styrmedel och också mod att våga gå före, säger Åsa Stenmarck.

Förutom förslagen kopplade till respektive område så föreslår utredningen också att en nationell plastresurs inrättas för att driva på och samordna frågan. Satsningen skulle kunna genomföras som en fortsatt utredning eller inom delegationen för cirkulär ekonomi.

– Vår uppfattning är att det behövs en fortsatt samlande kraft, en person, som kan hjälpa till att driva frågan på ett oberoende och neutralt sätt. En uppgift kan vara att ta fram etappmål som kopplar till en hållbar plastanvändning under vilka olika aktörer kan skapa sina åtaganden, säger Åsa Stenmarck.

Bakgrund om utredningen Hållbara plastmaterial

Uppdraget var att se över möjligheterna att minska de negativa miljöeffekterna från plast. Plastutredningen hade också i uppdrag att identifiera miljöproblemen som kommer från ökande mängder plast i hav och sjöar och miljöproblemen som uppstår till följd av valet av råvara vid plasttillverkning. Utifrån detta skulle utredaren föreslå kostnadseffektiva åtgärder som ska minska plastens negativa miljöeffekter.

Länk till betänkandet ”Det går om vi vill – förslag till en hållbar plastanvändning” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (SOU 2018:84)

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev