1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-09-27] Sverige 2050 med enbart förnybara energiresurser fullt möjligt
Nyhet | 2011-09-27

Sverige 2050 med enbart förnybara energiresurser fullt möjligt

IVL Svenska Miljöinstitutet har i ett forskningsprojekt arbetat fram ett scenario för hur ett energisystem i Sverige — baserat på förnybara energiresurser — kan se ut 2050. Scenariot utgör ett oberoende underlag till Världsnaturfonden WWF:s rapport med titeln "Hållbar energi - 100 % förnybar energi på naturens villkor" som presenteras den 27 september.

Scenariot bygger på den svenska regeringens vision om att Sverige år 2050 har en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser samt ytterligare ett par förutsättningar: Fortsatt tillväxt; att de resurser som används i energisystemet ska vara producerade inom Sveriges gränser för att landet ska klara att balansera sina energibehov; att stor miljöhänsyn tas vid skogsbruk, vindkraftsetableringar och drift av anläggningar. För att nå målet krävs att energibehoven inom industri, bostad- och servicesektorn samt transportsektorn minskar genom systematiskt arbete med energieffektivisering. De vinster i form av minskade energibehov som görs genom detta måste förvaltas så att till exempel dålig teknik byts ut mot bättre. Scenariot, som har fokus på svenska förhållanden, visar att det ligger en stor utmaning i att skapa förutsättningar för en transportsektor som inte förlitar sig på fossila drivmedel eller enbart på importerade bränslen. - Det finns stor potential i och med att vi har en stor papper- och massaindustri som genom bioraffinaderier kan bidra till biobränsleproduktion. Vi ser också att det går att nå uppsatta politiska mål för minskning av växthusgasutsläpp, men vi måste börja se förändringar redan nu eftersom det tar tid att ändra infrastruktur och teknik inom energi-systemet, säger Mathias Gustavsson som är huvudförfattare till scenarierapporten. Hela scenarierapporten, “Energy Scenario for Sweden 2050 Based on Renewable Energy Technologies and Sources", kan laddas ned här. För mer information kontakta Mathias Gustavsson (huvudförfattare och projektledare)

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev