Politiska initiativ för cirkulär upphandling


Från politiskt håll finns flera ramar och initiativ kopplade till cirkulär upphandling.


Nationella upphandlingsstrategin

Den nationella upphandlingsstrategin är framtagen av regeringen för att utveckla de offentliga upphandlingarna. Den innehåller sju inriktningsmål som syftar till att lyfta det offentliga inköpet till en strategisk nivå. Mål 6 - En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling pekar på att upphandling bör användas som ett strategiskt verktyg för att nå miljömål, minska miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och bidra till omställningen till en cirkulär ekonomi.

I den nationella upphandlingsstrategin konstateras att även om priset i en enskild upphandling blir högre om miljökrav ställs kan den totala samhällskostnaden på sikt bli lägre.

Läs mer om den nationella upphandlingsstrategin


Cirkulär upphandling i regeringens klimatpolitiska handlingsplan

Naturvårdsverket har utarbetat ett underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan. I den framhålls behovet av att hitta olika sätt att undanröja hinder för offentliga aktörer att ställa krav på återanvändning och materialåtervinning i offentliga inköp av t.ex. textilier, möbler och IT-utrustning. Här kan den offentliga upphandlingen vara en väg att pröva.

Det behövs ett livscykelperspektiv och utvecklade metoder för materialval, produktionsprocess och livslängd, speciellt inom byggbranschen. Det behövs även en dialog, samordning, kostnads-och riskfördelning mellan olika aktörer i värdekedjan. Men Bostadsverket har konstaterat att det finns få drivkrafter för att använda LCA i byggnation, vilket är en förutsättning för ökad samordning inom branschen.

Naturvårdsverket pekar på några problem som finns inom återvinningsområdet, som otillräckliga incitament för att byta ut den fossila råvaran (för plaståtervinning), saknade förutsättningar för ökad återvinning, informationsbrist och olika mycket kunskap hos olika aktörer.

Exempel på styrmedel som kan överbrygga problemen är:

  • Återvinningscertifikat: För att öka efterfrågan på återvunnet och biobaserat material i plastprodukter och bygga ut en marknad för dessa finns en möjlighet att införa någon form av återvinningscertifikat. Dessa kan vara utformade på olika sätt, men innebär ofta en slags kvotplikt för aktörer som då blir skyldiga att använda en viss mängd återvunnet material i sina produkter. Sådana certifikat ökar sannolikt efterfrågan på återvunnet material.
  • Upphandlingskrav: Vill man öka efterfrågan i en mindre skala kan man börja med att ställa speciella krav vid upphandling i offentlig sektor. Dessa krav kan utformas så att man dels designar produkter med mer återvunnet eller biobaserat material och dels ser till att produkterna är möjliga att återvinna i slutfasen. Ett sådant förfarande skulle kunna skapa nischmarknader och inkludera miljöaspekter i företags beslutsfattande kring investeringar

Mer information hittar du i Naturvårdsverket (2019) Underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan, rapport 6879, mars 2019.


Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett kriteriebibliotek som innehåller förslag på hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling för ett 100-tal produkter. Kriterierna består av färdigformulerade krav med tillhörande motiv och förslag på verifikat och är framtagna inom de flesta vanligt förekommande upphandlingsområden. Vissa av kriterierna berör cirkularitet, t.ex. inom produktområdet IT-utrustning.

Läs mer om Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek


Delegationen för cirkulär ekonomi

Delegationen för cirkulär ekonomi ska stärka samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi, både nationellt och regionalt. Den är ett rådgivande organ till regeringen och finns placerade hos Tillväxtverket. Delegationen fattar och ansvarar för sina egna beslut.

Delegationen ska bland annat:

  • Utarbeta en strategi för delegationens arbete med en omställning till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Den ska inkludera hur omställningen kan stimuleras på olika nivåer i samhället.
  • Vara en kontaktpunkt mellan relevanta aktörer i syfte att underlätta arbetet och skapa synergier.
  • Identifiera hinder och motverkande styrmedel, behov av utbildning, information samt ge råd och föreslå kostnadseffektiva åtgärder till regeringen.
  • Utgöra ett kunskapscentrum och svara för omvärldsbevakning genom att samla goda exempel och information om pågående betydande initiativ samt underlätta en effektiv samverkan mellan dessa.
  • Utse en referensgrupp med relevanta aktörer som med sin sakkunskap och erfarenhet ska stöda delegationens arbete. Referensgruppens sammansättning kan komma att variera beroende på område och fråga. Delegationens ordförande sammankallar referensgruppen.

Läs mer om Delegationen för cirkulär ekonomi.


Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015. Målet är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. Fossilfritt Sverige arbetar för att påskynda omställningen inte bara för att det är möjligt utan också för att det är ekonomiskt lönsamt.

Initiativet samlar idag över 400 aktörer är öppet för alla som ställer upp på den deklaration som tagits fram. De aktörer som deltar i initiativet delar uppfattningen om att världen måste bli fossilfri och att Sverige ska gå före i detta arbete. Genom deklarationen förbinder sig aktörerna också att kunna visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp.

Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar. Arbetet består också av att sprida berättelsen om och visionen av det fossilfria samhället och därigenom lyfta fram möjligheterna i omställningen. Den tredje delen är att ta fram konkreta utmaningar för företag, branscher och sektorer som skyndar på utvecklingen.

Den nationella samordnaren arbetar på uppdrag av Miljö- och energidepartementet.

Läs mer om Fossilfritt Sverige

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

|  Uppdaterad: 2019-09-04