Ett projekt för att främja cirkulär upphandling


IVL Svenska Miljöinstitutet leder under 2019 projektet "Upphandlingskriterier för cirkulära produkter", på uppdrag av RE:Source. Projektet handlar om att ge råd och stöd kring cirkulär upphandling, samt att dokumentera och sprida erfarenheter från upphandlingar där cirkulära kriterier ingått.


Mål och syfte

Projektet har som mål att dokumentera och sprida erfarenheter från upphandlingar där olika typer av cirkulära kriterier prövats. Det sker genom att:

  • upphandlande organisationer bjuds in och ges möjlighet att med rådgivning från RE:Source och övriga som deltar i projektet genomföra upphandlingar där cirkulära kriterier prövas
  • deltagande parter ska kunna dela och sprida erfarenheter från upphandlingar där cirkulära kriterier ingått

Mer i detalj ska projektet:

  • identifiera och bjuda in upphandlande instanser som kan vara aktuella för att delta i projektet
  • koordinera och ge råd och stöd till de upphandlande instanser som deltar i projektet
  • dela och sprida erfarenheter från upphandlingar där cirkulära kriterier ingått
  • dokumentera arbetspaketets resultat

Genom att ta tillvara och sprida erfarenheter från genomförda upphandlingar med cirkulär inriktning kan man skapa förutsättningar för att utveckla upphandlingar i cirkulär riktning. Cirkulär upphandling är en stor outnyttjad potential, men det saknas kunskap om hur det kan genomföras. Projektet vill kunna bidra till att sprida nyheter och information så att antalet upphandlingar ökar.

De önskade effekterna av uppdraget är att beslutsfattare har bättre underlag för att fatta beslut, aktörerna har bättre kunskap om hur policyinsatser kan påverka innovationsområdets utveckling och hur de kan bidra till förändringen samt att policyer har förändrats på ett sätt som bidrar till att Sverige blir ledande på att minimera och dra nytta av avfall.

Förväntat resultat i projektet är att tio upphandlingar har genomförts med rådgivning från RE:Source, där cirkulära kriterier inkluderats, och att erfarenheter och goda exempel om hur cirkularitet har använts inom upphandling kommuniceras och dokumenteras.

Arbetet har inletts med att påbörja en statusbeskrivning inom området för att fånga upp bakgrund och några viktiga principer kring upphandling som anknyter till cirkulära materialflöden i ett livscykelperspektiv. Den ska fungera som ett gemensamt underlag för deltagande parter och ändras och kompletteras enligt synpunkter och resultat.

Det finns anledningar att, inom uppdragets ram, kartlägga och inhämta information om vilka cirkulära affärsmodeller som skulle kunna fungera för offentliga kontrakt. Här finns en del värdefull erfarenhet i genomförda projekt då det tycks vara så att vissa av dessa affärsmodeller inte riktigt harmoniserar med administrativa rutiner i offentlig sektor vad avser att upphandla och använda de produkter som inköps.

Projektet finansieras av RE:Source som är Sveriges största satsning på forskning och innovation inom resurs- och avfallsområdet. RE:Source ska bidra till effektivare användning av våra resurser. Läs mer om RE:Source.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss som arbetar med projektet genom:

Karin Lindeberg: karin.lindeberg@ivl.se

Sven-Olof Ryding: sven-olof.ryding@ivl.se

 

CE-märkning


Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

|  Uppdaterad: 2019-09-15