Händer med plasthandskar

Ökad återvinning av plast från industri och sjukvård

Dagens plastanvändning är långt ifrån cirkulär. I bästa fall återvinns plasten en enda gång innan den skickas till förbränning. I arbetet med återvinning av plast är målet att ta fram processer som säkrar att plasten kan tas tillbaka och återanvändas i nya produkter med högt värde. IVL driver flera projekt inom plaståtervinning, bland annat inom industri och sjukvård.

För att kunna nå en cirkulär ekonomi för plast behövs nya sätt att använda och hantera plasten. Nuvarande sätt att konsumera och återvinna plast på gör att plasten som material tappar värde och kvalitet efter bara en användning. Återvunnen plast används därför oftast i lågvärdesprodukter. 

På IVL bedrivs ett innovationsprojekt inom systeminnovation för att öka cirkulär användning av plastförpackningar från industri och företag. IVL driver även ett forskningsprojekt med fokus på engångsplast inom hälso- och sjukvården, en bransch med stora mängder plastavfall. Gemensamt för dessa projekt är att de bidrar till att minska mängden fossil jungfrulig plast i produkter och därmed minska utsläppet av växthusgaser vid förbränning.

Partnersamarbete för att sluta cirkeln för industriell plast

Förpackningar som används inom industri är ofta mer homogena och mindre kontaminerade än hushållens förpackningar. Detta gör att de är mycket lämpliga att materialåtervinna i slutna loopar och bli återvunnen plastråvara av hög kvalitet.

Inom innovationsprojektet Sluta cirkeln för industriell plast testas processen för utveckling av slutna loopar. Såväl tillverkare, som användare och återvinnare deltar i projektet. Parterna arbetar med pilotprojekt inom olika typer av plastförpackningar som används inom industri och företag. Affärsmodeller för slutna loopar har kartlagts, hållbarhetsbedömningar har genomförts och policyförslag har tagits fram.

Projektet har ökat kunskapen om de utmaningar som finns med att sluta loopen vid återvinning av industriella plastförpackningar, vilket berör insamling, transport/logistik, återvinningstekniker och användning tillbaka till industriförpackning. Kunskapen kommer att användas för att ta fram policyförslag och offentliga rapporter. Nästa steg är att utveckla en lösning som bidrar till att skala upp slutna loopar för plastförpackningar från industri.

Mätmetod för bedömning av steril återvinning av plast inom sjukvården

Vid återvinning av engångsplast från sjukvården finns risk att bakterier överlever återvinningsprocessen och skulle kunna finnas inkapslade i plasten. Vid traditionella steriliseringsmetoder undersöks bakteriers överlevande genom odling på agarplattor. Denna metod är inte tillräcklig eftersom den inte upptäcker bakterier inkapslade i plasten. Projektet har därför utformat en metod som ger en mätbar effekt av sterilisering i återvinningsprocessen. Metoden innefattar en extraktion av DNA och verifiering av metoden görs både i labb och i stor skala. Svensk och internationell plastindustri tillsammans med sjukvården är huvudmottagare av resultaten.

Ökad plaståtervinning kräver nya tankesätt

Det krävs beteendeförändring bland företag för att se på använd plast som en resurs istället för avfall. Att jungfrulig plast är billigare än återvunnen plast kan också innebära en utmaning. I fallet med återvinning av engångsplast från sjukvården finns en risk att den tid och temperatur som krävs för sterilisering inte passar med de processparametrar som krävs i produktionen av plasten för att bibehålla de kritiska egenskaper för plastens funktion.

För att uppnå ökad återvinning av industriella plastförpackningar krävs ett nytt och cirkulärt tankesätt kring användning av plast, samt nya affärspartnerskap och logistikmodeller.

Resultaten från innovationsprojektet Slutna loopar för industriell plast kan implementeras direkt av företagen men även överlämnas till ansvarig aktör.

Forskningsresultaten från projektet med engångsplast från sjukvården kan implementeras direkt och kommer utgöra underlag för en ny standard för sterilisering vid plaståtervinning. Plasttillverkare kommer att använda den nya metoden för verifiering av sterilisering i sina egna processer för att möjliggöra återvinning av plast från sjukvården på ett säkert sätt.

Projektens samhällsnytta och positiva bidrag på de globala målen

Arbetet med att öka återvinningen av plast bidrar till de globala målen genom att minska mängden fossil jungfrulig plast i produkter och därmed minska utsläppet av växthusgaser vid förbränning. För att projekten ska lyckas och implementeras i industrin och sjukvården krävs samarbete mellan flera aktörer. Därmed bidrar ökad återvinning av plast till både hållbara konsumtion och produktion, minskade utsläpp av växthusgaser och globalt partnerskap. Projekten bidrar även direkt eller indirekt till flera andra globala mål, exempelvis god hälsa och välbefinnande, då plaster ofta innehåller ämnen som är skadliga för människa och miljö.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

  • 12. Hållbar konsumtion och produktion
  • 13. Bekämpa klimatförändringarna
  • 17. Genomförande globalt partnerskap

Kontakta oss