Textil


På textilområdet har cirkulär upphandling inte kommit långt, men en vilja och intresse finns att öka cirkulära textilflöden.


Erfarenheter

Här finns ett exempel som framkommit inom ramen för projektet om Exploiting the potential for public procurement – possibilities for circular economy (Alhola, K., Ryding, S-O., Salemperä, H. & Busch, N. (2017) Circular Procurement in the Nordic Countries. The Nordic Council of Ministers, January 2017). 

Increased life of working clothes


Comments

    You must be logged in to submit comments.

    Comments are closed for this article

    Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

    |  Uppdaterad: 2019-09-05