Bygg


Inom byggbranschen finns goda exempel på både plattformar, projekt och erfarenheter.


Branschinitiativ och plattformar

Centrum för cirkulärt byggande
Centrum för cirkulärt byggande är en plattform som syftar till att underlätta ett mer resurseffektivt byggande. Det sker genom att samverka, sprida kunskap om och utveckla en mer tillgänglig marknad för cirkulära produkter och tjänster.Plattformen drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och har utvecklats i samverkan med övriga parter inom det Vinnova-finansierade forskningsprojektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk av byggmaterial i industriell skala.

Informationscentrum för hållbart byggande
Informationscentrum för hållbart byggande är ett uppdrag från Boverket som ska samla in, målgruppsanpassa och sprida information om hållbart byggande.


Pågående projekt

Cirkulära produktflöden i byggsektorn
IVL Svenska Miljöinstitutet, 2017-2019
Syfte: Att ska skapa förutsättningar för cirkulära produktflöden i industriell skala vid byggande och rivning

Upphandlingskrav för cirkulära flöden i bygg- och rivningsprocessen
Göteborgs stad, 2018-2019
Syfte: Öka kunskapen om vad som krävs för att en upphandling ska kunna styra mot en cirkulär materialanvändning vid nybyggnation, rivning och renovering

 

Avslutade projekt

Minskat avfall vid nybyggnation
Hållbar utveckling Skåne (2018) Verktyg för att minska avfall vid nybyggnation
Hållbar Utveckling Skåne har drivit ett Re:Source-finansierat projekt för att ta fram förslag på krav att ställa för att minska avfall vid nybyggnation i offentliga och privata upphandlingar. Inom projektet utvecklades ett verktyg som är tänkt att användas som en idébank och inspirationskälla både i offentliga och privata upphandlingar av nybyggnation.

Erfarenheter

Här finns ett exempel som framkommit inom ramen för projektet om Exploiting the potential for public procurement – possibilities for circular economy (Alhola, K., Ryding, S-O., Salemperä, H. & Busch, N. (2017) Circular Procurement in the Nordic Countries. The Nordic Council of Ministers, January 2017). 

Reuse of bricks


Publikationer

  • Sveriges Byggindustrier (2017) Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning. Kretsloppsrådet.
  • Sveriges Byggindustrier (2019) Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning.


Comments

    You must be logged in to submit comments.

    Comments are closed for this article

    Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

    |  Uppdaterad: 2019-09-06