Goda exempel


Då cirkulär upphandling ännu inte kommit till praktisk användning i någon större skala, är informationen på området något sparsam. Det finns dock flera initiativ att ta inspiration och lärdom från. Här samlas goda exempel som bidrar till att öka omfattningen av cirkulär upphandling, i form av branschinitiativ och plattformar, pågående projekt, erfarenheter och publikationer. Detta utgör viktiga underlag i ambitionen för detta uppdrag att sammanställa rekommendationer för framgångsrika upphandlingar baserat på cirkulära flöden av material och produkter. Detta underlag kommer att utökas och analyseras under projektets gång. Synpunkter och tillägg tas gärna emot.


För överskådlighetens skull görs en indelning baserat på produktgrupp. På denna sidan presenteras övergripande och branschöverskridande goda exempel. Utöver detta presenteras goda exempel från några utvalda produktgrupper där stöd och inspiration inom cirkulär upphandling finns tillgängligt.

Saknar du goda exempel? Kontakta karin.lindeberg@ivl.se eller sven-olof.ryding@ivl.se.


Branschinitiativ och plattformar

Circular Sweden
Circular Sweden är ett företagsforum som driver politik och opinion framåt för att skapa cirkulära materialflöden. Detta görs inom fyra områden:

 • Design för cirkulär ekonomi
 • Hållbar konsumtion
 • Ökad tillgång och användning av återvunnet material
 • Cirkulära värdekedjor

Cirkulära Göteborg
Cirkulära Göteborg är ett initiativ från Göteborgs Stad som samordnar och stödjer idéer och initiativ som skapar förutsättningar för ökat delande, återbruk och reparation. Arbetet görs tillsammans med Göteborgs Stads egna verksamheter, näringsliv, andra kommuner, civilsamhället och universitet och högskolor.

One Planet Network
One Planet Network är en plattform för det globala målet Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Inom ramen för detta finns One Planet Network Sustainable Public Procurement (SPP) programme, som är ett frivilligt globalt partnerskap för olika samhällsaktörer. Medlemmarna ingår överenskommelser där man tillsammans arbetar systematiskt med målet att främja och påskynda implementeringen av hållbar offentlig upphandling på en global nivå.

Programmet lägger på sin webbsida upp de initiativ och projekt som genomförs av medlemmarna. Här kan mycket inspiration hämtas om cirkulär upphandling.


Pågående projekt

Betydelsen av miljö- och hållbarhetsstrategier i upphandlingsarbetet
Helsingborg och Malmö städer
Syfte: Visa på möjligheter att inkludera miljö- och hållbarhetsaspekter i inköpsprocessen

Exploring the use of circular procurement to promote a circular economy in Sweden
Kungliga tekniska högskolan
Syfte: Föreslå lämpliga typer av upphandlingskriterier för att på sikt stimulera och bredda den praktiska tillämpningen av cirkulär upphandling

Implementering av LCA i offentliga upphandlingar
IVL Svenska Miljöinstitutet
Syfte: En preciserad strategi för implementering av livscykelanalys och miljöekonomi i offentliga upphandlingar

Offentlig upphandling av cirkulära lösningar
Eskilstuna kommun
Syfte: Identifiera vilka hinder som föreligger för stimulans av cirkulära lösningar vid offentlig upphandling och vidareutveckla samt vilka förändringar i regelverk, riktlinjer och guider/kompetens som behövs för att stödja offentlig upphandling som verktyg för att stimulera framväxt av resurseffektiva material och produkter i cirkulär ekonomi


Miljöaspekter

Som ett resultat av det nordiska forskningsprojekt Exploiting the potential for public procurement – possibilities for circular economy presenterades exempel på lämpliga miljöaspekter att beakta vid ställande av miljökrav för att gynna cirkulära materialflöden. Här presenteras de miljöaspekter som var gemensamma för flera produktgrupper.

Förlängd livslängd

 • Återanvändbara förpackningar
 • Förlängd garanti
 • Tillgång till reparationer och service

Effektivitet vid användning

 • Rådgivning om effektiv användning och kvittblivning

Cirkulering av biologiska och tekniska material

 • Återvinningsbara förpackningar
 • Rådgivning om återvinning
 • Krav på återvinningsbara förpackningar
 • Krav på information från leverantörer om minskning och återvinning av förpackningsmaterial
 • Krav på att leverantörer samlar in alla återvinningsbara förpackningar

Rena och giftfria cykler

 • Krav på viss mängd återvunnet material i förpackningsmaterial
 • Krav på information från leverantörer om avfallsminimering


Erfarenheter

Det finns ett begränsat antal exempel på genomförda cirkulära upphandlingar där information finns tillgänglig om utgångspunkter inför upphandlingen, upphandlingsprocess, kriterieval och förväntade effekter. Exemplen är särskilt värdefulla för detta uppdrag då de kopplar samman stora delar av hela upphandlingsprocessen – från den initiala planeringen till bedömning av uppnådda resultat.


Publikationer

 • Alhola, K., Ryding, S-O., Salemperä, H. & Busch, N. (2017) Circular Procurement in the Nordic Countries. The Nordic Council of Ministers, January 2017 - Exploiting the potential for public procurement – possibilities for circular economy
 • Avfall Sverige (2018) Förebyggande av avfall i offentlig upphandling, Avfall Sveriges Utvecklingssatsning, Rapport 2018:06
 • EU (2017). Public procurement for a circular economi. Good practice and guidance
 • Europeiska Kommissionen. (2015). Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonimiska och sociala kommittén samt regionkommittén. Att sluta kretsloppet - en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin
 • Europeiska Kommissionen (2016). Green Public Procurement Criteria for Office Building Design, Construction and Management. Procurement practice guidance document. JRC science for policy report
 • Fossilfritt Sverige (2018). Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Bygg- och anläggningssektorn.
 • Re:Source (2018) Mätning av produktcirkularitet som ett sätt att öka resursproduktivitet.
 • Ryding, S-O. (2019) Upphandla klimatsmart och cirkulärt i ett livscykelperspektiv. IVL Rapport B 2340
 • SOU (2017). Från värdekedja till värdecykel - så får Sverige en mer cirkulär ekonomi. Betänkande från Utredningen cirkulär ekonomi
 • SPP Regions (2017) Circular Procurement. Best Practice Report.
 • van Oppen, C., Croon, G. & de Vroe, D.B. (2018) Circulair Inkopen in 8 stappen. Copper8 & Rijkswaterstaat, ISBN 978-90-828454-0-2
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

|  Uppdaterad: 2019-09-06