Cirkulär upphandling - ett viktigt verktyg


Cirkulär upphandling är ett relativt nytt begrepp inom upphandlingsområdet. Det saknas ett gemensamt förfarande som kan komma till allmän användning för upphandling av cirkulära materialflöden. Förändringar måste göras på flera områden i vårt samhälle för att stimulera cirkulära energi- och materialflöden. Vi behöver produktdesign som tar större miljöhänsyn, nya företags- och marknadsmodeller, nya sätt att organisera samhället, nya finansieringsmetoder och sätt att omvandla avfall till resurser. Vi behöver också nya konsumentbeteenden och en bättre samordning mellan olika politikområden. Här är den offentliga upphandlingen ett viktigt verktyg.

startsida

 Bilden visar exempel på cirkulära aspekter och hur de kan integreras i upphandlingsprocessen. 


Cirkulära materialflöden

Cirkulär ekonomi bygger på idén om att minskad miljöpåverkan och nya affärsmöjligheter kan uppnås genom effektivare och mer kortslutna materialkretslopp. En viktig princip är att återanvändning och renovering premieras starkt framför material- och energiåtervinning, för att uppnå ett cirkulärt materialflöde.

Cirkulära material- och energiflöden

Bilden ovan är illustrerad av RISE och beskriver cirkulära materialflöden. Råmaterial designas och går till produktion, distribution och konsumtion. Produkter och material samlas in och återvinns för att gå in i ny produktion (återtillverkning) och konsumtion som baseras på återanvändning och reparation.


Cirkulära upphandlingskriterier

Upphandlingskriterier kan mycket väl fånga upp konceptet med cirkulära materialflöden utifrån olika utgångspunkter, t.ex. genom att ställa krav på:

 • använda förnybar energi vid produktion och transporter,
 • använda återvunnet material (resurshushållning),
 • undvika miljö-och hälsofarliga ämnen,
 • tillverka produkter som går lätt att plocka isär,
 • förlänga produkters livslängd,
 • möjliggöra reparation och återanvändning eller
 • premiera material- eller energiåtervinning vid avfallshantering.

Det finns även möjlighet att dela, hyra eller leasa produktionsmedel snarare än att äga dem själva, och på samma sätt hyra eller leasa ut produkterna till sina kunder snarare än att sälja dem. På så sätt kan man upphandla "funktionen" snarare än produkten. Detta kan på sikt leda till mindre volymer av upphandlade produkter och att produkter som hyrs kan lämnas tillbaka efter en bestämd brukstid. Detta förfaringssätt medger att upphandlande organisationer kan säkerställa att i ökad utsträckning kunna använda ny teknik inom området som är mer resurssnål och mindre förorenande. Säkerligen finns här möjligheter för aktörer som tillhandahåller upphandlingsstöd att indikera möjligheter till en sådan omställning av synen att upphandla produkter för att därmed stimulera en sådan typ av anskaffning av produkter i framtiden.

Vad avser upphandlingskriterier bör ett stort fokus ligga på att beakta de gemensamma resursernas knapphet. Hållbarhet i ordets bokstavliga bemärkelse måste värderas högre. Dagens upphandlingskriterier är för linjära och funktionsupphandlingar borde tillämpas i större omfattning. Det innebär t.ex. att vad man handlar upp inte längre bara är att betrakta som en fysisk produkt, utan en bra arbetsmiljö där användningen av produkten ska hålla över längre tid. Då olika former cirkulär upphandling är en delvis ny företeelse i upphandlingssammanhang kan det vara klokt att börja ”fasa in dem” genom olika kontraktsvillkor för att med tiden kanske börja använda tilldelningskriterier.


Strategier för cirkulär upphandling

Vad avser det nordiska projektet Exploiting the potential for public procurement – possibilities for circular economy, framkom den uppdelning av upphandlingsförfaranden i fyra faser, som sedermera hänvisats till av Upphandlingsmyndigheten:

 1. Upphandling av mer cirkulärt anpassade produkter genom den miljöanpassade offentliga upphandlingen
 2. Upphandling av nya och innovativa varor och tjänster som stöder ett nytt produktkoncept baserat på cirkularitet
 3. Upphandling genom nya affärskoncept
 4. Upphandling som för fram “industriell symbios” och cirkulära ekosystem

1. Upphandling av mer cirkulärt anpassade produkter genom den miljöanpassade offentliga upphandlingen

Cirkulär upphandling kan stimuleras genom indikering av vilka av de upphandlingskrav som kan rekommenderas och särskilt bidra till ”ett cirkulärt tänkande”. I anslutning till detta kan sökningar via kriteriedatabaser indikera om den aktuella produkten är lämplig för t.ex. återanvändning, återvinning eller användning av återvunnet material.

2. Upphandling av nya och innovativa varor och tjänster som stöder ett nytt produktkoncept baserat på cirkularitet

I samband med principerna för en cirkulär ekonomi kan offentlig upphandling ge företräde för förutsättningar som kan stimulera nya innovativa lösningar och skapa nya affärsmöjligheter för vissa typer av produkter. Detta innebär en fokusering på produkter som är påvisbart mycket bättre vad avser cirkularitet såsom förlängd produktanvändning, goda möjligheter till demontering förutom vanliga aspekterna såsom återanvändning och material- och energiåtervinning. Man bör ha i åtanke att många av dessa produkter kanske finns att upphandla men har ännu inte fått ett större marknadsgenomslag. Här finns goda förutsättningar att den offentliga upphandlingen kan bidra till att dessa produkter får en större marknadsmässig synlighet och försäljning, också för privata konsumenter.

3. Upphandling genom nya affärskoncept

Det finns möjlighet till nya förutsättningar inom ramen för den offentliga upphandlingen som mer fokuserar på inköp av varor och tjänster som mer anknyter till nya affärsmodeller som tillgodoser upphandlares behov snarare än till specifika produkter. En sådan modell skulle kunna vara att upphandla en specifik funktion som en bra metod att stimulera fram mer cirkulärs system. Detta inkluderar olika typer av underhålls-och servicesystem såsom möjligheter att hyra/leasa produkter istället för att köpa dem och delningssystem mellan olika användare såväl inom offentlig som privat sektor. Här finns en klar koppling till det förslag att ge ut en vägledning om behovsanalys, som i internationellt ibland omnämns som ”shared economy” - buy per use and buying and by selling back”.

4. Upphandling som för fram “industriell symbios” och cirkulära ekosystem

Detta tillvägagångssätt omfattar större investeringar och bildande av ekosystemmässiga förutsättningar som ett resultat att många intressenters önskemål. Cirkulära ekosystem kan utgöra effektiva plattformar för att förespråka slutna material- och energisystem där avfall från en aktör kan bli råmaterial för en annan. Exempel på ett sådant förfarande är lokalt producerad bioenergi eller konstruktions- och anläggningsarbete som på ett effektivt sätt använder återvunnet material.

Inom ramen för EU-kommissionens PEF-arbete har det utvecklats en generell LCA-baserad modell att med ingångsparametrar såsom återanvändning och återvinning av olika material- och energi kan räkna fram utfall av olika scenarier som kan uppstå efter att produkter är uttjänta.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

|  Uppdaterad: 2019-09-04