Klimatanpassad/fossilfri och cirkulär upphandling

Att ställa tydliga krav i ett helt livscykelperspektiv möjliggör för upphandlare att sakligt kunna jämföra olika anbud för att minska klimatpåverkan, både nationellt och internationellt. Här berättar vi hur du går tillväga.

Offentlig upphandling står inför sin kanske största utmaning – att ställa om till hållbart. Nu gäller fossilfritt och resurssnålt för att nå våra klimatmål. Här ger vi kunskap, tips och råd till er som arbetar med, eller vill börja arbeta med, klimatanpassad/fossilfri och cirkulär upphandling.

Solpaneler på tak

I Upphandlingssammanhang omnämns klimatanpassat och cirkulärt ofta som separata företeelser, som om det vore två helt olika sätt att upphandla på. Så är det inte. Det övergripande och gemensamma målet är att reducera uttag av ändliga naturresurser och minska utsläpp av växthusgaser. Båda dessa syftar till att minska klimatpåverkan.

Gemensamt är livscykelperspektivet och med det menar vi ett helt livscykelperspektiv – att beakta en produktens alla livscykelfaser från råvaruutvinning och förädling, tillverkning, användning till slutlig avfallshantering. Det innefattar också klimatutsläpp som förekommer i leverantörskedjor dit även transporter hör. För cirkulär upphandling omfattas även återbruk och tillgången på återvinningsbara och återvunna material och produkter samt ett mer nära samarbete mellan upphandlare och anbudsgivare. Det handlar inte alltid om beräkningar, metoder eller index av olika slag, vilket man kanske kan tro.

Gröna växter framför byggnad

För klimatanpassad upphandling ligger fokus på arbetet under själva upphandlingsprocessen. Här ställer upphandlaren krav på anbudsgivare som genom teknikutveckling kan offerera produkter med allt lägre utsläpp av växthusgaser. Här är det viktigt att inte ställa alltför detaljerade krav på teknisk utformning av produkter då risken annars är stor att man begränsar ett ”nytänkande” hos potentiella leverantörer. När det gäller cirkulär upphandling ligger fokus ofta på arbetet före själva upphandlingsprocessen. Här bestämmer upphandlaren i ett tidigt skede, i den så kallade behovsanalysen, i vilken omfattning produkter kan återbrukas, hyras eller köpas samt, vid inköp, ställa krav på omfattning av återvinningsbara och återvunna material. Tidigare har upphandlingskrav framförallt omfattat en produkts miljöprestanda under användning och avfallshantering.

Viktigt i båda fallen är att upphandlaren endast ställer krav som kan följas upp för att förvissa sig om att kunna kontrollera att man får det man avsåg i sina upphandlingsdokument.

Det här ingår i upphandlingsprocessen:

illustration av flöde

Vem sidan riktar sig till

Den här sidan är till för dig som är upphandlare och som vill ställa mätbara miljökrav vid offentlig upphandling, särskilt sådana som berör klimataspekter och cirkularitet. Sidan är också till för dig som beslutar om nya lagar och regler för upphandling. Vi ger information, underlag och konkreta råd för hur Sveriges myndigheter, kommuner och företag kan få förutsättningar att ställa relevanta krav på klimatanpassad och cirkulär upphandling.

All information på sidan är baserad på IVL Svenska Miljöinstitutets pågående forskning och uppdrag. Kontakta oss gärna om du har frågor.

porträtt på en man

Sven-Olof Ryding

Porträtt av kvinna mot grå bakgrund

Elvira Molin

Logotype RE:Source

Den här webbplatsen har byggts upp med finansiering från det strategiska innovationsprogrammet RE:Source